Hostmaskin (mekanisk in- och exsufflation) vid neuromuskulära sjukdomar

  • Datum: 15-02-19, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: sbu.se

Mekanisk in- och exsufflation (MI-E; in- och utandning), så kallad hostmaskin, används för invasiv anslutning (endotrakealtub eller trakeostomi) och icke-invasiv behandling, och är ett sätt att avlägsna sekret hos personer med nedsatt hostförmåga. Personer med neuromuskulära sjukdomar, till exempel amyotrofisk lateralskleros (als), postpoliosyndrom (pps), spinal muskelatrofi (sma) eller Duchennes muskeldystrofi (dmd), kan ha nedsatt hostförmåga.

Hostmaskin används på både barn och vuxna i både sjukhus- och hemmiljö. Syftet med en hostmaskin är att dels att förebygga lungkomplikationer, dels att underlätta andning i akuta situationer, framförallt för att avlägsna sekret eller matrester. Behandling med hostmaskin kan utföras regelbundet eller vid behov, och då vid upprepade tillfällen dygnet runt, av personliga assistenter, brukare och närstående.

SBU:s sammanfattning

Det går inte att bedöma effekten av hostmaskiner hos patienter medneuromuskulära sjukdomar då det saknas randomiserade kontrollerade studier med patientnära effektmått. Det skulle behövas välgjorda randomiserade studier för att svara på frågan om nyttan med hostmaskiner. Studier utförda med kvalitativ metodik skulle också kunna tillföra information om patientens upplevelser av att använda hostmaskin.

En uppdaterad sökning* utförd av SBU visade inte på några nya relevanta effektstudier. En relevant studie utförd med kvalitativ metodik identifierades.

Om studierna i originalrapporten
Syftet med rapporten var att fastställa effekten vid och säkerheten av användning av hostmaskiner på personer med neuromuskulära sjukdomar. I översikten ingår fem studier som publicerats mellan åren 2001 och 2011. Tillsammans ingick 105 deltagare i åldrarna 4 till 73 år med neuromuskulär sjukdom. Tre studier inkluderade enbart vuxna, medan två studier inkluderade både barn och vuxna.

Källa: http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Kommentar/Hostmaskin-mekanisk-in--och-exsufflation-vid-neuromuskulara-sjukdomar/#hostmaskiner