Hjärnaktivitet och tecken på tidig demens vid Parkinson

  • Datum: 15-03-20, Publicerad av anne.thelander@neuroforbundet.se
  • Källa: neurologiisverige.se

Trots att Parkinsons sjukdom (PD) historiskt sett har karakteriserats som en motorisk sjukdom, har forskning under de senaste två decennierna visat att många patienter med Parkinson även har en omfattande kognitiv problematik.

Kognitiva nedsättningar har regelbundet noterats gällande exempelvis uppmärksamhet, episodiskt minne, visuospatiala funktioner samt arbetsminne. Redan tidigt i sjukdomsförloppet har mellan 20 och 40 procent av patienterna med PD även lindrig kognitiv påverkan.

Även om inte alla patienter med lindrig påverkan vid Parkinson utvecklar demens, är risken kraftigt förhöjd. Trots att demens vid Parkinson har kraftigt negativa konsekvenser för den drabbade och de anhöriga, förbises många patienter med dessa symtom
i den dagliga kliniska verksamheten, där fokus primärt ligger på den motoriska problematiken.

Även om kunskapen om den kognitiva problematiken har ökat under de två senaste decennierna, så är den fortfarande bristfällig. Moderna hjärnavbildningstekniker har visat sig användbara för att kartlägga specifika neurokemiska och neuropatologiska mönster av kognitiva problem. Dock behövs ytterligare forskningsstudier.

Källa:http://www.neurologiisverige.se/hjarnaktivitet-och-tecken-pa-tidig-demens-vid-parkinsons-sjukdom/