Pressmeddelande: Stroke – men vad händer sen?

  • Datum: 15-12-01, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Neuroförbundet satsar på forskning som belyser eventuella ojämlikheter i uppföljning och behandling inom strokevården. Forskning som ska beskriva prognosen vid ett år efter stroke och hur den förändras över det första året. Forskningen kommer även att identifiera ojämlikheter som kan härledas till skillnader i inkomstnivå, födelseland samt utbildningsnivå. Fokus på särskilt utsatta patientgrupper inom stroke.

- När Neuroförbundets medlemmar får stroke ska det vara tydligt vilken behandling och rehabilitering som passar bäst för den specifika individen. Det ska gälla oavsett var personen bor i Sverige och socioekonomisk bakgrund, säger Bengt Olsson, 1:e vice ordförande Neuroförbundet.

- Ytterst syftar forskningen till att stärka långsiktiga insatser efter stroke genom ett bättre strukturerat uppföljningssystem och riktade insatser. Patientnära forskning, som enligt Neuroförbundets målsättning, kommer att på ett positivt sätt påverka vardagen för personer med stroke, säger Bengt Olsson, 1:e vice ordförande Neuroförbundet.

I tidigare projekts studie redovisades att funktionsnivån efter stroke hos många patienter inte hade stabiliserat sig vid tre månader och att försämring mellan tre månader upp till ett år inte var ovanligt, särskilt hos äldre kvinnor. En annan studie visade att en av fem patienter hade otillfredsställda rehabiliteringsbehov ett år efter stroke. Genom en populationsbaserad kohort från Riksstroke av svenskar över 18 år med strokeinsjuknande mellan 2008-2010 med de korrelerande uppföljningarna vid tre och 12 månader kommer forskningen kunna redovisa vilka insatser kommunen står för samt utgå vilken uppföljning strokepatienten erbjuds inom hälso- och sjukvården. Forskningsprojektet undersöker en rad för patienten viktiga utfall efter stroke, så som funktionsnivå, ouppfyllda rehabiliteringsbehov, läkaruppföljning och följsamhet till behandling med strokeförebyggande läkemedel. Studierna baseras på data från det nationella kvalitetsregistret för stroke (Riksstroke).

- Forskningsbidraget från Neuroförbundet kommer att användas till den fjärde och avslutande delen av doktorandprojektet som är inriktad på att granska vad socioekonomiska faktorer betyder för uppföljning av strokepatienter och bygger på strokepatienter i Skåne, säger Teresa Ullberg, doktorand, Neurologiska kliniken Skånes Universitetssjukhus

- Ytterst syftar projektet till att stärka långsiktiga insatser efter stroke genom ett bättre strukturerat uppföljningssystem och riktade insatser", säger Teresa Ullberg, doktorand, Neurologiska kliniken Skånes Universitetssjukhus.

Neuroförbundet satsar 300 000 kronor på doktorand Teresa Ullberg, Neurologiska kliniken Skånes Universitetssjukhus, forskning "Stroke- vad händer sen?".

Fakta om stroke

Stroke eller slaganfall är samlingsnamn för plötsligt insjuknande med neurologiska symptom, som förlamning eller talsvårigheter. Blodet når inte hjärncellerna. Mer information om stroke finner ni på neuroförbundet.se.

Fakta om Neuroförbundet

Neuroförbundet delar ut, efter särskild ansökan, 6-7 miljoner kronor under 2015. För att ytterligare stimulera patientnära forskning delas det årligen ut två till tre stipendier som får dela på ytterligare en miljon kronor.

Neuroförbundet delar årligen ut bidrag för att stödja medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete om neurologiska sjukdomar och/eller funktionsnedsättningar. Neuroförbundet ska också stödja socialt och beteendevetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete inom området. Klinisk anpassad forskning som direkt kommer Neuroförbundets medlemmar till gagn prioriteras.

Anslag för forskning och utveckling kan enligt de särskilda bestämmelserna sökas till forsknings- och utvecklingsarbete inom medicin och beteendevetenskap med främst social inriktning vilka avser neurologiska sjukdomar/skador. Forskning inom det kliniska fältet och forsknings- och utvecklingsarbete med sikte på klinisk eller praktisk tillämpning med hänsyn till funktionsnedsättande behov ska äga företräde.

Hos Neuroförbundet får du och närstående råd och tips om stroke, kan dela erfarenheter och läsa om framsteg inom neurologisk forskning, vård, behandling och rehab.

Mer information om Neuroförbundets forskning finner ni på www.neuroforbundet.se/forskning.

För mer information kontakta gärna:

Teresa Ullberg, Doktorand, Neurologiska kliniken Skånes Universitetssjukhus
Telefon: 072-743 44 02
E-post: teresa.ullberg@live.se

Bengt Olsson, 1:e vice förbundsordförande Neuroförbundet
Telefon: 070-542 33 16
E-post: bengt.olsson@neuroforbundet.se

Max Ney, Kommunikationschef Neuroförbundet
Telefon: 076-001 70 18
E-mail: max.ney@neuroforbundet.se