HjälplänkarAktiv Rehab & Ridterapi - en sammanfattning av projektet

  • Datum: 16-06-03, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Projektet Aktiv Rehab & Ridterapi är ett treårigt utvecklingsprojekt som drevs av Neuroförbundet Falun och Norra Dalarna och finansierades av Allmänna Arvsfonden. Målgruppen var vuxna personer med neurologisk sjukdom eller skada. Projektet startade i augusti 2012 och avslutades i december 2015.

Här kan du läsa mer om projektet och se vår film: www.neuroforbundet.se/aktiv-rehab-ridterapi

Personer med neurologisk sjukdom eller skada är en grupp som idag har små möjligheter att tillgodogöra sig friskvård som innebär fysisk aktivitet, ofta innebär skadan eller sjukdomen nedsatt rörlighet i olika grad. Personer med nedsatt rörlighet rapporterar tio gånger sämre hälsa än "frisk" befolkning (Statens Folkhälsoinstitut, 2008). Vikten av fysisk aktivitet poängteras alltmer inom folkhälsoarbetet. Även hälso- och sjukvården ska arbeta hälsofrämjande. Rehabiliteringsinsatserna, som för de flesta i målgruppen bör ses i ett livslångt perspektiv där personen själv ges ett stort inflytande över insatserna.

Bland Neuroförbundets ca 13.000 medlemmar visar det sig dock vara lika få år 2015 (knappt 13%) som har en individell rehabiliteringsplan som det var år 2007 (Neuroförbundet, 2015).

Hästunderstödda insatser i form av Hästunderstödd terapi och aktivitet har i tidigare verksamheter och med stöd av forskning visat sig vara en lämplig rehabiliteringsform och form av låg- till medelintensiv fysisk aktivitet som passar målgruppen personer med neurologisk sjukdom eller skada (C, Brewerton mfl 2010; Muños Lasa mfl  2015). Krav ställs på att ridverksamheten ska kunna anpassas utifrån de olika behoven som uppstår till följd av att utövarna har vissa funktionsnedsättningar.

Syftet med projektet var att öka tillgången till rehabilitering, fysisk aktivitet och meningsfull aktivitet för vuxna personer med funktionsnedsättning. Att det blir ett självklart komplement till dagens rehabilitering och friskvård, lika för alla med behov oavsett bostadsort och därigenom kan bidra till att minska skillnader i hälsa. Målet var att under projekttiden praktiskt pröva, utvärdera, modifiera, dokumentera och sprida en modell för att på ett strategiskt och strukturerat sätt kunna implementera och integrera hästunderstödd terapi och aktivitet i befintliga ridverksamheter och för att öka tillgången till hästunderstödd terapi inom hälso- och sjukvårdens rehabiliteringsverksamhet.

Projektet samarbetade från start med befintliga ridverksamheter i Falun, Rättvik och Malung där intresse fanns för att utveckla verksamheten med hästunderstödd terapi och aktivitet. Under det sista projektåret involverades även Mora Ridklubb i projektet. I övrigt arbetade projektet kontinuerligt från första början med att skapa förutsättningar för permanentning av verksamheten genom att samarbeta med aktuella kommuner, med Landstinget Dalarna och med aktuella organisationer exempelvis Dalarnas Ridsportförbund.