Hjälplänkar

Projektansökan

Här kan du läsa delar av och hämta hela vår projektansökan.

Det här projektet genomförs med stöd av Arvsfonden

Delar ur projektansökan

Målet är att under projekttiden praktiskt pröva, utvärdera, modifiera, dokumentera och sprida en metod för att på ett strategiskt sätt kunna implementera och integrera hästunderstödd terapi i befintliga ridverksamheter.Vi vill att projektet "Aktiv Rehab & Ridterapi" ska leda till ökad tillgång till rehabilitering, fysisk aktivitet och meningsfull aktivitet för funktionsnedsatta.

Att det blir ett självklart komplement till dagens rehabilitering och friskvård, lika för alla funktionsnedsatta oavsett bostadsort.Vi ser att projektet ska kunna bli som en sluss, så att deltagarna efter första "trappstegen" med "Aktiv Rehab & Ridterapi" har fått sådant självförtroende att om man vill och om man kan, eventuellt vågar övergå till ridning mer som egenvård.

Vi vill i projektet ta fram en metod för att introducera hästunderstödd terapi och fysisk aktivitet till personer med olika typer av funktionsnedsättningar på ett sätt som tar sin utgångspunkt i individens resurser och behov för att sedan leda vidare till ett mera aktivt egenansvar om möjligt. Metoden ska även innefatta hur ridverksamhetens behov och förutsättningar kan analyseras utifrån målgruppens behov. Således ska metoden underlätta att besvara följande frågor. Vad är viktigt för den specificerade målgruppen och vilka lokala förutsättningar finns och/eller behöver utvecklas för att möta dessa behov? Vi vill i projektet arbeta för att metoden ska kunna spridas till och inspirera andra ridskolor och ridverksamheter, till att starta hästunderstödd terapi så att den kommer flera grupper i samhället tilldel.

Målgruppen är personer med en neurologisk sjukdom eller skada och som har små möjligheter till rehabilitering och friskvård på annat sätt. Ålder från 18 år och uppåt, både män och kvinnor. Antalet deltagare har varierat över tid. I snitt har 8 personer deltagit i nuvarande verksamhet. Antalet deltagare kommer att öka på sikt.Några diagnoser som ingår inom neurologiområdet och inom Neuroförbundet; MS, Stroke, Muskelsjukdomar, Ryggmärgsskador, Narkolepsi, Parkinsons sjukdom, ALS, Skolios, Huntingtons sjukdom m fl.

Det goda resultat som vi hittills sett, gör att vi på sikt räknar med att projektet ska kunna bredda möjlighet för många med en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning att få rehabilitering och friskvård. Rehab Falu lasarett har också skickat några av sina patienter till vår ridterapiverksamhet, då inte rehab kan erbjuda denna träning.

Verksamheten är inte enbart till för medlemmar i Neuroförbundet, utan kommer på sikt även att omfatta andra med behov av rehabilitering Det finns redan nu en efterfrågan om vi kan starta även i Rättvik och vi hoppas kunna göra det.