Föreningslivet i morgon

 • Datum: 17-04-04, Publicerad av pjt@neuroforbundet.se
 • Ansvarig: Per-Jan Kärnberg Neuroförbundet

Föreningslivet inom Neuroförbundet har en rik tradition där kamratskapet många gånger stått i centrum. Dagens föreningsliv fyller fortfarande ett stort värde men inte på samma sätt som tidigare. Engagerade medlemmar har och kommer även i framtiden att finnas, skillnaden är att dagens medlem engagerar sig på mer tidsenligt sätt än tidigare. Medlemskapet är oftast inte längre livslångt utan mer när man har "behov av det". Detta speglar även medlemmars engagemang som numera oftast handlar mer om en sakfråga/projekt under en tidsbestämd period än ett förtroendeuppdrag i en styrelse under något eller några år

Neuroförbundet står just nu inför en stor utmaning där vårt nuvarande traditionella arbetssätt passar vissa målgrupper samtidigt som annan struktur skulle kunna öppna upp för andra människor att bidra med sitt engagemang.

Neuroförbundets föreningsliv är i dag uppbyggt av föreningar som omfattar ett geografiskt upptagningsområde. I och med den utveckling samhället har genomgått på senare tid har helt andra möjligheter till organisering möjliggjorts. I framtiden skulle nya föreningar likaväl kunna skapas utifrån de behov och engagemang som finns för stunden. Vill någon eller några medlemmar engagera sig inom ett specifikt område så måste det finnas tydliga, enkla och snabba sätt att kunna komma igång. För den enskilde medlemmen är det oftast "här och nu" som möjligheten till engagemang finns, inte om några månader eller ett halvår.

Av tradition har vårt föreningsliv byggt på fysiska sammankomster av olika slag. För många medlemmar har och är det en otroligt viktig social del i livet som givetvis skall beaktas. När utvecklingen i samhället skapar möjlighet till nya sätt att mötas skall vi givetvis i vår organisation titta på bra tänkbara lösningar som förenklar, förbättrar och utvecklar vår verksamhet. Genom att använda modern teknik öppnas nya möjligheter för medlemmar som inte annars har möjlighet att engagera sig i vårt föreningsliv. Att via sin dator, läsplatta eller smarta telefon kunna delta i ett möte i realtid eller annat passande tillfälle öppnar upp för många fler att kunna bidra till föreningsverk-samheten.

För att ytterligare stärka vårt föreningsliv skulle regionala föreningskoordinatorer vara till stort stöd. Dessa personer som bör vara anställda av riksförbundet skulle ha som uppgift att vägleda, stötta och initiera viktig verksamhet i föreningslivet.
Genom denna en länk mellan riksförbund och föreningsliv skulle Neuroförbundet kunna samla gemensamma krafter på ett nytt och effektivt sätt och på så vis utvecklas till en unik och framgångsrik organisation.
Arbetsgruppen har under sina möten gång efter annan kommit tillbaka till vikten av att skapa ett framtida framgångsrikt föreningsliv där rätt form av stöd, förenkling av regler samt möjlighet till större flexibilitet skulle innebära att viktig verksamhet sätts i fokus. Arbetsgruppen är övertygad om att föreningslivet inom Neuroförbundet även i framtiden kommer att fylla ett viktigt behov där engagerade medlemmar kommer
att göra stor skillnad.

Förbundsstyrelsen föreslår:

 • Att förbundet öppnar upp för förenklade arbetsformer där skapande av
  nya föreningar utifrån diagnos- och/eller intressefrågor möjliggörs
 • Att förbundet arbetar fram rutiner för hur föreningslivet bättre tillvaratar engagemang från intresserade medlemmar
 • Att förbundet tar fram en tydlig och långsiktig utbildningsplan för föreningslivet
 • Att förbundet utreder möjligheten till införande av regionala förenings-koordinatorer
 • Att förbundet initierar och uppmuntrar föreningslivet till gemensamma aktiviteter
 • Att förbundet stimulerar användandet av ny och modern teknik

Detta diskuterades vid konferenserna:

 • Vad betyder förslagen för medlem?
 • Vad betyder förslagen för lokalförening?
 • Vad betyder förslagen för riksförbundet?