Kongresspärm 2017

Flik 00 - Förslag till program

Flik 00 - Förslag till dagordning

Flik 00 - Förslag till arbetsordning

Flik 01 - Förbundskongress 2017 öppnas

Flik 02 - Val av kongressfunktionärer

Flik 03 - Fråga om förbundskongressen 2017 blivit behörigen utlyst

Flik 04 - Fastställande av dagordning och arbetsordning

Flik 05 - Upprättande och justering av röstlängd

Flik 06 - Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen för Neuroförbundet

Flik 07 - Beslut om nomineringstidens utgång

Flik 08 - Rese- och merkostnadsfördelning-ombud

Flik 09 - Verksamhets- och förvaltningsberättelse för kongressperioden 2013-2016

Flik 10 - Fastställande av resultat- och balansräkningar för kongressperioden 2013-2016

Flik 11 - Revisiorernas berättelser

Flik 12 - Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen i Neuroförbundet

Flik 13 - Arvoden för förtroendevalda

Flik 14 - Val av styrelse i Neuroförbundet

Flik 15 - Val av valberedning att förbereda valen vid nästa förbundskongress

Flik 16 - Redovisning av åtgärder m aa 2013 års bifallna kongressmotioner

Flik 17 - Förslag om medlemsavgifter

Flik 18 - Förslag om föreningslivet imorgon

Flik 19 - Förslag om samordnad opinionsbildning

Flik 20 - Förslag om demokrati

Flik 21 - Motioner vid 2017 års förbundskongress

Flik 22 - Handlingsplan 2018-2021

Flik 23 - Stageändringar och arbetsordning för valberedning

Flik 24 - Förslag om namnändring av NHR-fonden

Flik 25 - Information om varumärkesplattform

Flik 26 - Uttalande av 2017 års förbundskongress

Flik 27 - 2017 års förbundskongress avslutas