Samordnad opinionsbildning

 • Datum: 17-04-04, Publicerad av pjt@neuroforbundet.se
 • Ansvarig: Roger Lindahl Neuroförbundet

Många områden inom opinionsbildning är av intresse för våra medlemmar att Neuroförbundet agerar. Tyvärr finns det inte tillräckligt med tid och resurser för att bedriva aktiv opinionsbildning inom alla områden från förbundet centralt. Därför är det av vikt att Neuroförbundet väljer inom vilka områden som Neuroförbundet ska bedriva opinionsbildning, där hen involverar medlemmen och föreningen, samt inom vilka områden vi ska informera.

Det är viktigt för Neuroförbundets medlemmar att det finns, och att de själva kan delta, inom opinionsbildning där de bor och verkar. Det är då opinionsbildningen har störst effekt på våra medlemmars vardag. Störst effekt på hur det är att leva med en neurologisk diagnos. Det kan Neuroförbundet bäst bidra till genom att ta fram enkla och effektiva verktyg, inom opinionsbildning, för medlemmen och föreningen att använda för att bilda opinion. Neuroförbundet ska fokusera på att ta fram verktyg inom opinionsbildning som syftar till hjälp till självhjälp för sina medlemmar och föreningsliv.

Förslag på hur Neuroförbundet ska arbeta med samordnad opinionsbildning
Neuroförbundet ska fokusera den samordnad opinionsbildning på två nivåer:

Nivå 1. Ta fram progressiva förslag, aktiv bevakning, aktivt reagerar, samverka med föreningslivet samt med andra förbund med neurologiska diagnoser. Områden som berörs av Nivå 1 är:

 1. Neurosjukvård
 2. Rehabilitering
 3. Forskningen
 4. Hjälpmedel

Inom Nivå 1 ska Neuroförbundet till först och främst fokusera på Neurosjukvården, eftersom det är enda området som vi vet att ingen annan kommer att agera inom om Neuroförbundet inte gör det. Sen kommer fokus på Rehabilitering, och så vidare.

Nivå 2. Bevaka och informera Neuroförbundets föreningsliv och medlemmar. Områden som berörs av Nivå 2 är:

 • Arbetsmarknad
 • LSS
 • Insatser och rättigheter inom Socialtjänstlagen och Socialförsäkringsbalken
 • Transport
 • Tillgänglighet

Neuroförbundet ska även tydligt definiera, inom utvalda opinionsområden, vilka rättigheter våra medlemmar har eller bör ha rätt till.
Neuroförbundets styrelse föreslår att föreningslivet utser en person i varje förening som har ansvar för opinionsbildning och som ingår i Neuroförbundet nätverk för opinionsbildning. Neuroförbundet kansli är koordinator för nätverket.
Frågor diskuterade utifrån förslagen från Neuroförbundets styrelse

 1. Vad betyder förbundsstyrelsens förslag för medlemmen?
 2. Vad betyder förbundsstyrelsens förslag för lokalförening?
 3. Vad betyder förbundsstyrelsens förslag för riksförbundet?