Stadgefrågor

  • Datum: 17-04-04, Publicerad av pjt@neuroforbundet.se
  • Ansvarig: Roger Lindahl Neuroförbundet

Bakgrund/Frågeställningar

Neuroförbundet har kongress vart fjärde år då upp till 141 ombud träffas för att besluta om ny styrelse, inriktning på organisationens arbete med mera. Ombuden väljs på föreningarnas årsmöten. Är det en representativ skara som representerar medlemmarna? Kan vi förändra arbetssättet och samtidigt höja demokratin och engagemanget med ett annat sätt att välja ombud? Kan antalet ombud minska och enskilda medlemmar ges en roll i vissa av frågorna som beslutas av kongressen?

Överväganden

Idag erhåller varje förening 1 ombud och vi är 78 föreningar. Max antal ombud är 141 och skillnaden mellan 141 – 78 fördelas till föreningarna efter antalet medlemmar med eget neurologiskt sjukdomstillstånd. 26 föreningar av de 78 föreningarna har idag 1 ombud. För att minska antalet ombud kan vi ha en indelning grundad på antalet medlemmar med neurologiska sjukdomstillstånd/skador och där föreningarna delas in i olika intervall enligt exemplen nedan.

Exempel på alternativ beräkning av ombudsfördelning

Tabell stadgefrågor 2017

Det finns också en tanke om att lokalföreningar i framtiden ej utser ombuden. De skulle istället kunna nomineras och väljas direkt av medlemmarna. Svensk turistförening har en variant där medlemmar och föreningar föreslår vilka som skall bli ombud och en kommitté utser de 100 mest lämpliga som sedan medlemmarna kan rösta på och slutligen väljs de 55 som fått flest röster. Dessa ombud får sedan kontinuerligt information om organisationens arbete och hur diskussionerna går i styrelsen. Det mesta sker via web men även någon fysisk träff arrangeras innan kongressen. Det som talar för en sådan lösning är att ombuden kanske är mer representativa ur medlemskåren än de som är kända i föreningslivet.

Åsiktstorg

Vi planerar för att på kongressen i år presentera och diskutera förbundsstyrelsens förslag i en forma av åsiktstorg. Tanken är att vi på lördagens förmiddag arrangerar torgen och där ombud cirkulerar mellan de olika stationerna/förbundsstyrelseförslagen. På så sätt vill vi höja engagemanget och möjligheten för ombuden att föra fram sin åsikt. Ombuden har på så sätt möjlighet att delta i alla frågeställningar och rösta på olika synpunkter/förslag. De förslag som erhåller mest röster sammanställs och beslutas sedan i plenum på söndagen då endast kortare diskussion är tillåten.

Medlemsdemokrati

Vi planerar för att lyfta ut en av förbundsstyrelsens förslag till prövning genom direktdemokrati där medlemmarna ges möjlighet att framföra sina åsikter vilket kan ställas mot hur utfallet blir på konferenserna i februari och mars. Den fråga vi tänkt ska prövas i denna modell är frågan om paraplyorganisation och att den genomförs i andra hälften av mars. Av utfallet på hur stort deltagande vi får och hur synpunkterna eventuellt skiljer sig från de vi får från föreningslivet kan vi dra slutsatser om vi ska fortsätta utveckla direkt medlemsdemokrati i framtida kongresser.

Förslag

Till de regionala konferenserna presenteras en alternativ fördelning av ombud enligt ovanstående modell. Det är viktigt att vi vågar lyfta frågan om att ha ett lägra antal ombud än idag och att vi samtidigt skulle kunna involvera medlemmen i ett skeende att på motsvarande sätt som lokalföreningar deltar på konferenser inbjuda medlemmar i en remissrunda för att sedan kunna lägga fram konkreta förslag där man får rösta via web. Vi vet genom medlemsundersökning att det är ett begränsat antal av medlemmarna som någon gång deltar på lokalföreningsaktiviteter och därmed är den största delen av medlemmarna utanför det demokratiska arbetet i organisationen. Om vi vill öka medlemmarnas engagemang behöver vi arbeta på ett nytt sätt och erbjuda medlemmarna möjligheten.

Vi planerar för att öka engagemanget och få fler ombud på kongressen att göra sin röst hörd. Därför vill vi prova att arbeta i åsiktstorg där huvuddelen av diskussionen äger rum avseende de av förbundsstyrelsen framlagda förslagen. På de kommande konferenserna i februari och mars betonar vi vikten av att föreningarna ger stöd till sina ombud innan kongressen och att man diskuterar igenom förslagen så att ombudet(n) vet hur den ska agera.