Taxiförbundet lovar nollfelsmål på Neuroförbundets färdtjänstkritik

 • Datum: 15-06-26, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Under Almedalsveckan 2015 fortsätter dialogarbetet om färdtjänsten, som påbörjades 2014. Den fortsatte under stora persontrafikmässan, då Neuroförbundet pekade på kritiska faktorer som dålig tidspassning och bristande taxiförarutbildning. Svenska taxiförbundet tror ändå på en 0-vision på färdtjänstfel i snar framtid.

Under Almedalsveckan på Gotland 2014 hölls ett första vägledande seminarium om färdtjänstens omdaning i Sverige. I kommande Almedalsseminarium 2015 ska samtalet gå mer på djupet. Det handlar om att skapa en 0-vision i antal brister i färdtjänstuppdragen. Allt för att färdtjänsten ska bli bättre och säkrare i framtiden.

På persontrafikmässan hölls ett mellanseminarium om färdtjänsten och då medverkade Neuroförbundets utredare Karin Månsson (längst till höger), tillsammans med bland andra Svenska taxiförbundets förbundsordförande Per Gjut (längst till vänster).
-Konstellationen med både brukare, beställare och taxiförbund har aldrig tidigare funnits tidigare när det gäller färdtjänsten. Nu gör den det och det tror jag också blir framgångskonceptet för att färdtjänsten ska bli mycket bättre i framtiden, säger Per Gjut.

Medger oacceptabla brister
Taxiförbundet hävdar att hela 87 -Vad gäller utbildningen till taxiförare så finns det nog en del att göra för färdtjänstbrukarna. Det gäller att förarna kan känna empati och leva sig in i hur en färdtjänstkund kan ha det. Jag tror tyvärr att en hel del förare måste få utbildning i det, säger Per Gjut, Svenska taxiförbundet. Foto: Håkan Sjunnessonprocent av färdtjänstresenärerna är nöjda med sin senaste färdtjänstresa, enligt en undersökning. Jämförbar siffra för kollektivtrafik är 80 procent.
-Men det är ett problem att inte siffran är högre än 87 procent, eftersom det kan få allvarliga konsekvenser för individer som drabbas när inte färdtjänstresan fungerar enligt beställning, säger Svenska taxiförbundets Per Gjut.
-De som åker färdtjänst till sitt jobb och kanske ska lämna och hämta barn på dagis på vägen, tycks vara mer missnöjda med hur det fungerar. De kommer för sent både till jobb och dagis och ibland finns det inte barnstol i den bil som är beställd. Per Gjut fortsätter:

Behövs inlevelseutbildning
-Det vi vill göra nu är att analysera de 13 procenten av resenärerna som inte är nöjda med sin senaste färdtjänstresa. Vad är det som gått fel? Vilka problem finns och kan vi hitta ett system i de fel som uppstår?
-Sedan behöver vi införa någon form av utbildning i inlevelse för våra förare. I hur människor i olika stressiga situationer reagerar och hur man ska bemöta dem på bästa sätt. Det är speciellt viktigt för personer med olika funktionsnedsättningar, som är våra kunder, säger Per Gjut, Svenska taxiförbundets förbundsordförande.

Mörkertalet kan vara stort
Han medger också att det kan finnas ett stort mörkertal när det gäller problem med färdtjänsten.
-Visst, det förekommer säkert men de drabbade personerna kan vi ju inte fråga, eftersom de inte orkar höra av sig och klaga.
-Jag vet att min egen mamma råkade ut för tråkiga händelser med sin färdtjänst, men det påtalade hon aldrig, säger Per Gjut Svenska taxiförbundet.

Nytt kollektivavtal nödvändigt
Enligt honom har det blivit en stor förändring för taxiåkerier och deras förare de senaste åren och bara var tionde taxiförare är ansluten till kollektivavtal idag. Därför diskuteras behovet av ett nytt kollektivavtal på det här området framöver.
-Vilka lösningar vi än kommer fram till tar det tid. En utmaning är att många taxiförare har invandrarbakgrund och de har, enligt min erfarenhet, ofta inte alls samma intresse av att tillhöra någon facklig organisation. Det finns ingen "Quick Fix" och låt oss få tid att göra den här resan nu. En noggrann lösning, så att alla parter blir nöjda, säger Per Gjut.
Enligt planeringen ska alltså arbetet om 0-tolerans för färdtjänsten fortsätta under årets Almedalsvecka och resultaten ska konkretiseras.

Håkan Sjunnesson

Många rapporterar färdtjänstfel

-Vi får ständigt höra av våra -Neuroförbundet uppskattar den här nya dialogen mellan taxiåkeribranschen, beställarna och brukarna för att skapa ett bättre system. För vi vill ju samma sak, att få till bra fungerande och användbara persontransporter för alla i samhället, säger Karin Månsson. Foto: Håkan Sjunnessonmedlemmar att färdtjänsten inte fungerat som den var beställd. Problemen kan se väldigt olika ut runt om i landet, eftersom det också är olika system i kommunerna, säger Karin Månsson, utredare för Neuroförbundet.

Karin Månsson är en av de som utformat och sammanställt en stor medlemsundersökning som berör de Neuroförbundsmedlemmar som använder färdtjänst. Hennes synpunkter under persontrafikseminariet fick färdtjänstansvariga att tänka till.
-Vi jobbar för att göra livet lättare för personer med neurologiska diagnoser. I det ingår vård, behandling och rehabilitering men också samhällsförbättringar i allmänhet. Persontransporterna är jätteviktiga för att vardagslivet ska fungera, påpekar Karin Månsson.

Delaktighet en mänsklig rättighet
Neuroförbundets medlemmar fick svara på ett antal frågor kring hur färdtjänsten och andra persontransporter fungerar, via ett e-postformulär.
-Vi fick ett stort gensvar där var tredje tillfrågad svarade på undersökningen och många gav dessutom värdefulla frisvar, som komplement.
Neuroförbundets utredare pekar på gällande FN-konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som handlar om delaktighet. Därför fanns undersökningsfrågor om hur de tillfrågade tycker att färdtjänsten bidrar till att möjliggöra delaktighet i samhället.
-Ett mål i arbetslinjen är ju att man så mycket som möjligt ska kunna komma ut i arbetslivet, även med en funktionsnedsättning och då är det frågan om färdtjänsten bidrar till det? Frågar sig Karin Månsson.

Yrkesarbetande missnöjda
Enligt undersökningssvaren är visserligen många nöjda med att det överhuvudtaget finns färdtjänst. Men svaren från nästan hälften av de som yrkesarbetar visar att dagens bristande tidspassning i färdtjänsten, försvårar möjligheten att arbeta. Det finns också ett antal svar som visar att beställda fordon aldrig kommer.
-Det är ju inget som kollektivtrafikresenärer accepterar, så det är bara att sätta sig in i en färdtjänstresenärs situation när det händer. Persontrafiken ska vara på samma villkor med samma punktlighet för alla, tycker Karin Månsson.

Konstruktiv kritik viktig
-Men vi vill som patient- och intresseorganisation inte bara framföra kritik utan också bidra till en förändring och förbättring. Månsson menar att rätt upphandling av färdtjänsttransporterna är en nyckelfråga, liksom utbildning av chaufförerna i bemötande av människor.
-Förarna måste ha en känslighet, människokännedom och kunskap om hur människor med olika funktionsnedsättningar kan reagera i diverse situationer, så att transporterna blir värdiga.

Tillräcklig tid att hämta
En annan intressant och viktig detalj som Neuroförbundet sett i undersökningen, är hur kort tid chaufföreren ofta har på sig för själva hämtningen och lämningen av personen.
-Tillräckligt med tid är en viktig säkerhetsfaktor både för föraren och resenären. En annan liten men viktig detalj är att chaufförerna bör ringa till färdtjänstkunden och berätta om en eventuell försening, säger Karin Månsson som trycker på att Sverige har en funktionshinderpolitik som går ut på delaktighet och jämlikhet.

Håkan Sjunnesson

Neuroförbundets utredare Karin Månsson framförde medlemmars kritik mot brister i färdtjänsten. Taxiförbundets Per Gjut svarade: -Vad gäller utbildningen till taxiförare så finns det nog en del att göra för färdtjänstbrukarna. Det gäller att förarna kan känna empati och leva sig in i hur en färdtjänstkund kan ha det. Jag tror tyvärr att en hel del förare måste få utbildning i det, säger Per Gjut, Svenska taxiförbundet. Foto: Håkan SjunnessonNeuroförbundets utredare Karin Månsson framförde medlemmars kritik mot brister i färdtjänsten. Taxiförbundets Per Gjut svarade: -Vad gäller utbildningen till taxiförare så finns det nog en del att göra för färdtjänstbrukarna. Det gäller att förarna kan känna empati och leva sig in i hur en färdtjänstkund kan ha det. Jag tror tyvärr att en hel del förare måste få utbildning i det, säger Per Gjut, Svenska taxiförbundet. Foto: Håkan Sjunnesson

En av landets alla färdtjänstresor är påbörjad och det måste fungera hela vägen från hämtning till lämning. Foto: Håkan Sjunnesson NeuroMedia

Fakta mobilitetsstöd, färdtjänst och bilstöd

(hämtat från riksdagens och Försäkringskassans webbplatser):

Mobilitetsstöd

Den 1 juli 2014 trädde en ny lag i kraft om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst.
Lagen innebär en frivillig möjlighet för kommunen att införa ekonomiskt stöd för anskaffning och anpassning av ett motorfordon till personer med funktionsnedsättning, som har tillstånd till färdtjänst men inte har rätt till bilstöd. Det ekonomiska stödet ska vara ett komplement till färdtjänst.
I propositionen till lagen står det uttryckligen att rätten till färdtjänst inte påverkas med mobilitetsstödet. Däremot kan färdtjänstvillkoren påverkas genom att till exempel antal färdtjänstresor kan begränsas för den som fått ett mobilitetsstöd till bil. Det är upp till kommunen, eller den regionala kollektivtrafikmyndigheten om kommunen har överlåtit detta, att meddela föreskrifter. Lag (2014:132) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst. Läs mer på riksdagens webbplats>

Bilstöd

Bilstöd är bidrag till dig som har en funktionsnedsättning och har stora svårigheter att röra dig. Bilstödet ska göra det lättare att köpa eller anpassa en bil efter dina behov. Det går också att få bilstöd för att ta körkort om man behöver körkort för att kunna arbeta.
Det finns tre grundläggande villkor som du måste uppfylla för att kunna få bilstöd:

 • Du ska ha en funktionsnedsättning som gör att du har mycket stora svårigheter att förflytta dig eller åka kollektivt.
 • Svårigheterna ska finnas kvar 9 år eller längre.
 • Du måste vara försäkrad i Sverige. Du är försäkrad i Sverige om du bor här.

Dessutom måste du vara i en eller flera av de här 4 situationerna:

 • Du behöver bilen för att kunna arbeta eller studera och är 18-65 år.
 • Du ska köra bilen själv och är 18-50 år.
 • Du har barn som är under 18 år och bor hemma och du behöver bil för att förflytta dig tillsammans med barnet. Du ska köra bilen själv.
 • Du har sjukersättning och fick tidigare bilstöd för att kunna arbeta eller studera.

Hur mycket får jag?

Om du tjänar mer än 160 000 kronor per år får du

 • 60 000 kronor om du köper en bil
 • 12 000 kronor om du köper en motorcykel
 • 3 000 kronor om du köper en moped.

Om du tjänar mindre än 160 000 kronor om året kan du få mer pengar, men högst 100 000 kronor. Du kan aldrig få mer än vad bilen kostar.

Kan jag få bilstöd för en bil jag redan äger?

Nej, du måste få beslutet innan du kan köpa en bil. Du kan inte heller få bilstöd för en bil som du redan har tillgång till.

Hur gör jag för att få bilstöd?

Du behöver ha ett utlåtande från läkaren där det står på vilket sätt du har svårt att förflytta dig eller varför du har svårt att använda allmänna kommunikationer. När du har fått utlåtandet ska du skicka in den tillsammans med din ansökan till Försäkringskassan. Du får sedan ett beslut och kan köpa bilen.

När kommer pengarna?

Du kan räkna med att få ett beslut inom 3 månader från att din ansökan har kommit in. Efter beslutet ska du skicka in ett köpeavtal eller en faktura som du har godkänt skriftligt. Efter det betalar vi ut pengarna.
För att du ska kunna få bilstöd för att anpassa en bil krävs också att

 • bilen är lämplig att anpassa
 • anpassningen görs speciellt för din funktionsnedsättning – det går inte att få ersättning för sådant som räknas som standardutrustning.

Huvudregeln är att du får ersättning för vad det kostar att köpa utrustning och anpassa bilen efter dina behov. Du kan också få bilstöd för andra nödvändiga kostnader i samband med anpassningen, som

 • yttrande från Trafikverket
 • kontroll av anpassningen
 • transport av bilen
 • resa och logi
 • registreringsbesiktning
 • utbildning för att kunna köra en anpassad bil
 • justeringar och reparationer av en anpassning.

Om kostnaden för samma anpassning skiljer sig mellan två företag får du ersättning för vad det kostar för det billigaste alternativet. Men du väljer själv vilket företag som ska göra anpassningen.

Du behöver ha ett intyg från läkaren där det står på vilket sätt du har svårt att förflytta dig och varför du har svårt att använda allmänna kommunikationer. När du har fått intyget ska du skicka in det tillsammans med en ansökan till Försäkringskassan. Läs mer>

Färdtjänst

Färdtjänsten är till för dem som har väsentliga svårigheter att
förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna
kommunikationsmedel. Omkring 360 000 personer har tillstånd att åka
färdtjänst och de gör tillsammans cirka 12 miljoner resor per år.
Antalet resor har sjunkit betydligt under senare år som en följd av att kollektivtrafiken och den fysiska miljön har blivit mer tillgänglig för funktionshindrade.

Frågor om tillstånd till färdtjänst och riksfärdtjänst prövas av folkbokföringskommunen. Kommunen kan också överlåta sina uppgifter till trafikhuvudmannen i länet.
Färdtjänst regleras i Lag om färdtjänst SFS 1997:736 och riksfärdtjänsten i Lag om riksfärdtjänst SFS 1997:735. Läs mer>

Läs mer om Neuroförbundets arbete för att skapa en optimal färdtjänst>

Läs mer om ämnet och Neuroförbundets arbete på Almedalsveckan för en rättvist samhälle för alla>