Ingen patientförbättring trots 15 månader med nya patientlagen

  • Datum: 16-03-22, Publicerad av Håkan Sjunnesson
  • Redaktör: Håkan Sjunnesson

Myndigheten för Vårdanalys konstaterar i en ny utvärdering att patientlagen 2015 inte lett till några förändringar i landstingens strategier eller arbetssätt.
-Resultatet bekräftar precis det som vi själva ser i vår egen medlemsunderökning och som Vårdanalys också refererar till, säger Lise Lidbäck Neuroförbundet.

Lise Lidbäck Neuroförbundets ordförande. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet Media

Den nya patientlagen började gälla den 1 januari 2015. Men Vårdanalys undersökning avslöjar att den ännu inte fått något större genomslag nu snart 15 månader senare. Det gäller både bland patienter eller i hälso- och sjukvården.

-Resultatet bekräftar precis det som vi själva har kommit fram till. Mycket bra att myndigheten också hänvisar till och bekräftar vår enkät undersökning, tycker Lise Lidbäck Neuroförbundets ordförande och hänvisar till skrivningen i Vårdanalys rapport:

Befolkningens kännedom fortsatt låg

"Kännedomen är låg om patientlagen, såväl i befolkningen som helhet, som bland patienter som ofta har kontakt med vården. En enkätundersökning från patientorganisationen Neuroförbundet visar att endast 24 av 1 672 patienter uppgav att de fått information om patientlagen vid sitt senaste besök i hälso- och sjukvården." Så står det i Vårdanalys rapport.

Både stolt och beskviken

-Jag är så otroligt stolt över Neuroförbundets arbete! Det är verkligen värdefullt på många plan och detta är påverkansarbete på hög nivå, påpekar Lise Lidbäck och fortätter:
-Sedan är det naturligtvis väldigt nedslående resultat som myndigheten har kommit fram till. Men vi fortsätter att vara "en snigel i ögat" på sjukvårdsminister Gabriel Wikström och hans kollegor, utlovar Neuroförbundets ordförande till förbundsmedlemmarna.

Så ser Vårdanalys på hindrenSvårt att få läkartid... Foto: Håkan Sjunnesson / Neuroförbundet media

Vårdanalys pekar i rapporten på fyra övergripande hinder som försvårar för patientlagen att få genomslag:

  • Befolkningens kännedom är fortsatt låg: Kännedomen är låg om patientlagen, såväl i befolkningen som helhet, som bland patienter som ofta har kontakt med vården. En enkätundersökning från patientorganisationen Neuroförbundet visar att endast 24 av 1 672 patienter uppgav att de fått information om patientlagen vid sitt senaste besök i hälso- och sjukvården.
  • Svårt omsätta lagen i praktiken: På verksamhetsnivå upplever professionen ett antal hinder som gör det svårt att leva upp till lagen. Det saknas kunskap och samsyn kring hur lagen ska tolkas. Andra skäl är att patientlagen konkurrerar om uppmärksamheten med många andra uppgifter och styrsignaler, och att lagen skapar etiska dilemman kring exempelvis integritet.
  • Landstingens strukturella förutsättningar: Många landsting brottas med ansträngd ekonomi vilket påverkar möjligheter att uppfylla lagens intentioner. Många enheter har dålig kontinuitet på personalsidan, och i många fall stimulerar inte ersättningssystemen till innovation och förnyade arbetssätt.
  • Nationella lösningar saknas: Patientlagen ger möjlighet att välja en vårdcentral i ett annat landsting, men rutiner är inte harmoniserade mellan landstingen. Det finns ingen gemensam lösning för hur högkostnadsskydd och frikort ska hanteras, och inte heller gemensamma regler för remisshantering.

Ser den inte som reform än

Syftet med patientlagen var att åstadkomma ett perspektivskifte i vården, att lagen skulle ge avtryck i arbetssätt och kultur inom hälso- och sjukvården. Detta har än så länge inte infriats.
-Vi gör bedömningen att vårdens aktörer hittills inte betraktat patientlagen som en reform som motiverar till mer genomgripande förändringar. Är det nuvarande förhållningssättet till patientlagen ändamålsenligt, eller krävs stärkta insatser för att skapa en utveckling i linje med lagens intentioner? Det blir en nyckelfråga i vår slutrapport 2017, säger Christofer Montell, tillförordnad myndighetschef, i ett pressmeddelande.

Läs mer om vad patientlagen 2015 innebär för dig som patient på SKL:s webbplats>

Läs mer om Vårdanalys undersökning om nya patientlagens besvärande låga genomslag>

Vårdanalys webbplats.
Läs mer om Neuroförbundets opinionsarbete>