Neurofonden delar ut ca tre milj kronor till neurologisk patientnära forskning

  • Datum: 15-01-21, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

- Neuroförbundets forskningsfond har inför 2015 beslutat dela ut 3 miljoner kronor till sammanlagt 45 forskningsprojekt. Vi hoppas nu att dessa projekt kan avsätta av den tid som krävs för att initiera respektive kliniska forskningsprojekt och så snart som möjligt återför nyvunnen kunskap till respektive kliniker. Och därmed också till Neuroförbundets medlemmar.

Det säger Claes Hultling, ordförande i den forskningskommitté som granskar inkomna projektförslag till Neurofonden och ger Neurofondens styrelse ett förslag till beslut.

- Neuroförbundets forskningsfond, som har ett mycket gott syfte och som verkligen tjänar många forskningsivrande personers väl och ve, gör en mycket god insats för att stimulera patientnära forskning, menar Claes Hultling.

Totalt inkom 91 ansökningar till ett sammanlagt sökt belopp på 27 141 453 kronor. Årets belopp att dela ut var alltså 3 000 000 kronor där fonden valde att prioritera 45 forskningsprojekt. I år fick nio projekt ett något större anslag på 110 000 kronor medan övriga fick 70 000 kronor resp 55 000 kronor vardera.

- Neurofondens forskningsanslag har många gånger kommit att bli en inkörsport för yngre forskare, in i forskarvärlden. Erfarna tunga docenter och professorer inom medicinsk forskning lägger många gånger mycket stor kraft bakom stora ansökningar till Medicinska Vetenskapsrådet Forte m fl tunga institutioner. Därtill bidrar riktigt stora fonder, såsom Wallenbergstiftelsen m fl, också med miljonbelopp.

- Den patientnära forskning som gynnas av Neurofondens utdelningar är många gånger inte lika kostnadsintensiv vad avser material, reagenser, olika typer av medium etc. Patientnära forskning är också någonting som ligger förbundets medlemmar nära hjärtat och vid ett flertal tillfällen har såväl styrelse som Neuroförbundets medlemmar klart tydliggjort att fonden ska prioritera patientnära forskning.

FAKTA:

Forskningskommittén som granskade och föreslog årets anslag:
(Obs: Där jävförhållande förelåg, deltog ledamot från kommittén ej i beslutet)

- Claes Hultling
Med.Dr, vd för Stiftelsen Spinalis i Stockholm, ordförande
- Oluf Andersen
Professor vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg
- Göran Solders
Docent vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
- Fredrik Piehl
Professor vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
- Birgitta Engström
Docent, leg sjuksköterska i Umeå/ ordförande i Valjevikens styrelse

Representanter från Neuroförbundet
- Maj Danielsson, Neuroförbundets förbundsstyrelse
- Inger Johansson, Neuroförbundet Luleå