Parkeringstillstånd ska nu gälla i fem år

  • Datum: 15-02-06, Publicerad av anne.thelander@neuroforbundet.se
  • Källa: transportstyrelsen.se

Parkeringstillstånd
Regeringen har beslutat att ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade (PRH) från den 1 januari ska utfärdas för 5 år istället för 3 år som idag. Det är Transportstyrelsen som i ett underlag till beslutet föreslagit denna ändring för att underlätta för brukarna
.

- Ur praktisk synpunkt underlättar detta vardagen för många av våra medlemmar, men ger också en större känsla av oberoende. Varje gång du måste ansöka om någon insats från samhället, blir för dej som individ en upprepad påminnelse om dina svårigheter. Det ökar också en känsla av att ständigt bli ifrågasatt, även om syftet är bra. Det säger Lise Lidbäck, ordförande i Neuroförbundet.

Från 1 januari 2015 gäller en ändring i Trafikförordningen,1998:1276, 13 kap, 8 §. Den innebär att parkeringstillstånd för rörelsehindrade (PRH) ska gälla som längst 5 år istället för som tidigare 3 år.

SKL, Sverige Kommuner och landsting, har på sin hemsida förtydligat innebörden av förändringen:

"Sättet att formulera regeln kan ge intrycket av att det är fritt att välja hur länge ett tillstånd ska gälla. 5 år ska emellertid uppfattas som ett normalvärde från vilket en avvikelse endast är möjlig av medicinska skäl - alltså att rörelsehindret har en begränsad varaktighet. Att exempelvis en person har hög ålder är inte skäl att begränsa tillståndets varaktighet."

Regeringen har utrett PRH och föreslagit flera ändringar, men inga ytterligare förändringar av lag eller förordning genomförs nu. Transportstyrelsen fortsätter arbeta med gällande föreskrifter i syfte att göra det möjligt för fler grupper att få tillstånd. Ett förslag förväntas vara klart och skickas ut på remiss under våren 2015.

SKL:s handbok om PRH planeras att uppdateras så snart de nya föreskrifterna är beslutade.

Fakta: Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, PRH, kan utfärdas till personer som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Tillståndet ger rätt att parkera på särskilda PRH-platser och, med vissa restriktioner, där det är parkeringsförbud.

Källa: http://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/Parkeringstillstand-for-rorelsehindrade/Källa: http://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/regleringplaneringsakerhet/trafikreglering/nyhetertrafikreglering/nyheterreglering/parkeringstillstandforrorelsehindradeskagallaifemar.4556.html