Kongress

  • Datum: 17-06-21, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Vad händer på en förbundskongress?

Förbundskongressen är Neuroförbundets högsta beslutande organ. På kongressen behandlas bland annat motioner, förbundsstyrelsens olika förslag, medlemsavgiftens storlek och val av förbundsstyrelse.

Hur ofta är det förbundskongress?
Ordinarie förbundskongress hålls vart fjärde år, någon gång mellan juni-oktober, på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.

Vilka får delta på en förbundskongress?
Deltagarna på förbundskongressen utgörs av ombud från lokalföreningarna. Alla lokalföreningar har rätt till minst ett ombud vid kongressen. Ju fler medlemmar med egna funktionsnedsättningar som varje förening har, desto fler ombud får föreningen anmäla till kongressen. Lokalföreningarna utser sina ombud vid sina årsmöten. Det totala antalet ombud är högst 141 och antalet lokalföreningar är för närvarande 78.

Lokalföreningar och länsförbund kan också anmäla observatörer som följer förhandlingarna men de har ej yttrande- eller rösträtt.

Förberedelser inför en kongress

Motioner
Motioner till förbundskongressen kan skickas in av en lokalförening eller en enskild medlem – för de som kommer från enskilda medlemmar kan den lokalförening som motionären tillhör eventuellt göra ett yttrande som tillägg. Länsförbund kan stödja en motion men har inte egen motionsrätt.

En motion ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 april under kongressåret för att kunna behandlas på förbundskongressen.

Kallelser och underlag
Alla utsedda ombud ska få skriftlig kallelse till ordinarie kongress senast 30 dagar före kongressen. De ska samtidigt få tillgång till förbundsstyrelsens förslag till föredragningslista och inlämnade motioner med förbundsstyrelsens yttrande över dessa.

Kompletta kongresshandlingar inklusive verksamhetsberättelser, årsredovisningar och revisionsberättelser ska publiceras på förbundets hemsida och finnas tillgängliga för utskrift senast 30 dagar före kongressen.

Rösträtt vid förbundskongressen
Alla lokalföreningar som är anslutna till förbundet och som betalat medlemsavgift för året närmast kongressåret har rätt att utse ett ombud till förbundskongressen. Resterande ombudsplatser fördelas av förbundsstyrelsen i förhållande till antalet medlemmar med neurologiska sjukdomstillstånd/skador i lokalföreningarna. Varje ombud äger en röst. Alla utsedda ombud ska med namn finnas med i respektive lokalförenings protokoll.

Förbundsstyrelsens ledamöter har yttrande- och förslagsrätt vid förbundskongressen.

Extra förbundskongress
Extra förbundskongress kan hållas när förbundsstyrelsen anser att det är nödvändigt eller inom 30 dagar efter att minst en tredjedel av antalet lokalföreningar påkallat behovet av en extra kongress.

Skriftlig kallelse till en extra förbundskongress ska skickas ut minst 14 dagar före kongressen och ska innehålla uppgift om vad som ska behandlas vid kongressen. En extra förbundskongress kan endast besluta i det ärende som angivits i kallelsen.