Demokrati

  • Datum: 17-06-14, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Roger Lindahl Neuroförbundet

Bakgrund - Neuroförbundet har kongress vart fjärde år då upp till 141 ombud träffas för att besluta om ny styrelse, inriktning på organisationens arbete med mera. Ombuden väljs på föreningarnas årsmöten. Är det en representativ skara som representerar medlemmarna? Kan vi förändra arbetssättet och samtidigt höja demokratin och engagemanget med ett annat sätt att välja ombud? Kan antalet ombud minska och enskilda medlemmar ges en roll i vissa av frågorna som beslutas av kongressen?

Förslag

Idag erhåller varje förening 1 ombud och vi är 78 föreningar. Max antal ombud är 141 och skillnaden mellan 141 – 78 fördelas till föreningarna efter antalet medlemmar med eget neurologiskt sjukdomstillstånd. 26 föreningar av de 78 föreningarna har idag 1 ombud.

Idag har vi ungefär 26 % färre föreningar än på 1990-talet då taket på 141 ombud stadgades. Det är med den bakgrunden rimligt att vi minskar antalet ombud i ungefär motsvarande grad vilket innebär 108 ombud. Fördelningen av antalet ombud föreslås ske på samma sätt som tidigare; ett ombud per förening och sedan fördelning av resterande grundat på antalet medlemmar med neurologiska sjukdomstillstånd/skador i lokalföreningarna vid senaste årsskiftet samt att ingen förening kan ha mer är tre ombud.

Hur utövas demokratin i vår organisation, jo genom möjlighet att skriva motioner och att delta på årsmöten. Är det en representativ skara medlemmar som utövar makten? Finns det anledning att förändra den och öppna upp så att fler ges möjlighet att delta i beslutsprocessen. Vi vet att en stor del av medlemmarna inte deltar på lokalföreningens möten men de har ändå förväntningar på oss som organisation och vad vi gör. Hur gör vi deras röst hörd? Kan vi ha en kombination av hur ombud utses där medlemmar röstar och utser en del av ombuden och föreningarna väljer den andra delen. Kan en öppnare möjlighet att påverka innebära att vi får än fler goda förslag på verksamhet och därmed också öka delaktigheten och viljan till engagemang. Finns det intresse och möjlighet att medlemmar direkt är med och röstar och på så sätt blir vägledande för kongressens beslut eller att kongressen inte behöver fatta beslut i alla de frågor som dagordningen idag innefattar.

Det finns många frågor och någon form av förnyelse är säkert av godo för vår organisation. Antalet personer som inte vill arbeta på ett traditionellt sätt ökar, vi måste finna nya vägar för att utveckla vår organisation. Vi behöver inte på förhand ha alla svar men vi behöver skapa ett forum för att diskutera den här typen av frågor och att tillgodose medlemmarnas förväntningar.

Förslag till beslut - Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

- att taket för antal ombud sänks till 108

- att ingen förening kan erhålla fler än 3 ombud

- att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att under kongressperioden utreda frågan om hur de demokratiska formerna kan moderniseras