Regionalt/lokalt

  • Datum: 14-06-17, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Förbundet är en riksomfattande intresseorganisation som arbetar tillsammans med tillhörande länsförbund och lokalföreningar.

Organisationen har som ändamål att verka för att personer med neurologiska sjukdomstillstånd/skador och deras närstående skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och ges förbättrade levnadsvillkor.

Medlemskap i förbundet kan erhållas av förening, som vill främja förbundets syften och erkänner dess stadgar. Ansökan om inträde inges till förbundsstyrelsen som beslutar i frågan.

Neuroförbundet ansluter enskild individ som huvudmedlem och denne har att erlägga medlemsavgift. Till huvudmedlem närstående person kan anslutas som närståendemedlem.

Finns lokalförening verksam i det geografiska område där personen bor har medlemmen tillhörighet till föreningens verksamhet. Enskild medlem kan välja vilken lokalförening denne vill tillhöra.

Förbundets verksamhet bedrivs centralt genom riksförbundets olika organ och lokalt genom regionförbund, länsförbund och lokalföreningar. I förekommande fall kan samverkan mellan två eller fler lokalföreningar ske i distrikt vilka då har att följa stadgar för länsförbund.

Lokalt – där lokalförening ej bildats – kan verksamhet också bedrivas av lokal grupp (utan styrelse) som representeras av lokalt ombud. Lokal grupp och lokalt ombud kan ej beredas representationsrätt vid förbundskongress i egenskap av ombud.


Relaterat innehåll