Stadgar/policyprogram

  • Datum: 16-02-12, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Här kan du ta del av Neuroförbundets stadgar, reviderade på kongressen 2013 och Neuroförbundets policyprogram.

Stadgar för Neuroförbundet - Kongressen 2013

Beslut om ändring eller tillägg till dessa stadgar fattas av förbundskongressen. För att beslut skall bli gällande fordras två tredjedels majoritet av de röstande. Läs stadgarna för Neuroförbundet (PDF-dokument, 93 kB).

Neuroförbundets policyprogram

Innehåller:
Sponsring och engagemang
Kommunikationspolicy
Om dödshjälp

Insamlingspolicy

En del av de intäkter som i vart fall riksförbundet har kommer till oss genom insamlade medel.
Med olika slags kampanjer ber vi privatpersoner och företag att stödja vår verksamhet eller vår utdelning till forskning genom Neurofonden.
Förbundet står under kontroll av SFI (Stiftelsen för insamlingskontroll) och erbjuder därmed kvalificerad och kvalitetsgranskad insamlingsverksamhet genom s.k. 90-konto.

Sponsring och engagemang

Vår förbundsstyrelse tog 2002 fram ett policydokument för att reglera sponsring och engagemang inom Neuroförbundet

Kommunikationspolicy

Vår kommunikationspolicy anger de övergripande riktlinjerna för intern och extern kommunikation, anställda och förtroendevaldas ansvar i kommunikationsarbetet samt förbundets målgrupper för kommunikation.

Frågan om dödshjälp

Neuroförbundet tar stark motstånd till alla former av aktiv dödshjälp, dvs medicinska eller andra åtgärder som syftar till att avsluta liv.