Styrelse

  • Datum: 14-06-17, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Förbundsstyrelsen ansvarar för att förbundets verksamhet organiseras effektivt och i enlighet med förbundets ändamål, utövar tillsyn över förbundets befattningshavare samt har att tillse att förbundets redovisning och medelsförvaltning är ordnade på betryggande sätt.

Förbundsstyrelsen består av minst nio ordinarie ledamöter och minst tre suppleanter, vilka skall vara medlemmar i lokalföreningar och utses på ordinarie förbundskongress för tiden intill nästa ordinarie förbundskongress. Minst hälften av ledamöterna skall ha neurologiskt sjukdomstillstånd/skada.

Styrelsemedlem vars medlemskap upphör p g a obetald medlemsavgift eller annat skäl skall omedelbart frånträda sitt uppdrag. Detta gäller även vid utebliven betalning enligt särskilt regelverk för autogiro.

Förbundsstyrelsen utser inom sig två vice ordförande och kassaförvaltare.

Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst tre ledamöter så påfordrar.

Förbundsstyrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Inom förbundsstyrelsen har varje ledamot en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör.

Vid förbundsstyrelsens sammanträden skall föras protokoll som till riktigheten bestyrks av ordföranden och ytterligare en ledamot.


Relaterat innehåll