Samarbetspartners

Neuroförbundet har många beröringspunkter med omvärlden. När man företräder medlemmar och deras intressen är det viktigt vilka man väljer att samarbeta med.

Förbundet samarbetar med externa aktörer på sätt som bäst gagnar våra medlemmars intressen. Det kan röra sig om allt från avtal om rabatterbjudanden från företag till avtal om samarbeten kring påverkansarbetet med andra organisationer.

Förbundet tar varje gång ett samarbetsavtal sluts de hänsyn som saken kräver, inte minst för att undvika ett otillbörligt eller ett alltför starkt beroendeförhållande till den man sluter avtal med.

Vi har sedan flera år tillbaka en policy som klargör i vad mån och på vilka grunder samarbete med exempelvis läkemedelsindustrin får ske. I samarbeten med läkemedelsföretag följer Neuroförbundet LIFs riktlinjer. Läkemedelsföretagen är sammanslutna i Läkemedelsindustriföreningen (LIF) som har tagit fram etiska riktlinjer för den här typen av samarbeten och Neuroförbundet har valt att följa dessa från sin sida av samarbetet.