Vår verksamhet

Neuroförbundet är en ideell sammanslutning och är partipolitiskt obundet.
Förbundet skall främja och vidtaga åtgärder till gagn för personer med neurologiska sjukdomstillstånd/skador och deras närstående bl. a. genom att:

• påverka stat, landsting och kommuner till förbättrade sociala och medicinska insatser samt förbättrade möjligheter till neurologisk rehabilitering.

• bidra till ökad kunskapsspridning bland beslutsfattare och allmänhet om neurologiska diagnoser och livsvillkor för personer som lever med neurologiska sjukdomar/skador.

• skapa ökad förståelse för personer med neurologiska sjukdomstillstånd/skador och genom opinionsbildning verka för bättre livsvillkor för våra medlemar.

• främja utvecklingsarbete och forskning i syfte att förbättra livssituationen

• på olika sätt stimulera och utveckla alla i förbundet ingående organisationsnivåer i deras arbete.

• genomföra insamlingskampanjer som synliggör vår verksamhet och ger ekonomiska bidrag till såväl verksamheten som forskning.

• åstadkomma och upprätthålla kontakter med organisationer - inom och utom landet vilka arbetar i liknande syften.