Stäng

Prova medlemskap!

Prova medlemskap i 3 månader hos Neuroförbundet - Upptäck vad vi kan
göra för dig utan att det kostar dig någonting!

Din e-post har skickats

Gör det nu!
www.neuroforbundet.se

Vår verksamhet

Neuroförbundet är en ideell sammanslutning och är partipolitiskt obundet.
Förbundet skall främja och vidtaga åtgärder till gagn för personer med neurologiska sjukdomstillstånd/skador och deras närstående bl. a. genom att:

• påverka stat, landsting och kommuner till förbättrade sociala och medicinska insatser samt förbättrade möjligheter till neurologisk rehabilitering.

• bidra till ökad kunskapsspridning bland beslutsfattare och allmänhet om neurologiska diagnoser och livsvillkor för personer som lever med neurologiska sjukdomar/skador.

• skapa ökad förståelse för personer med neurologiska sjukdomstillstånd/skador och genom opinionsbildning verka för bättre livsvillkor för våra medlemar.

• främja utvecklingsarbete och forskning i syfte att förbättra livssituationen

• på olika sätt stimulera och utveckla alla i förbundet ingående organisationsnivåer i deras arbete.

• genomföra insamlingskampanjer som synliggör vår verksamhet och ger ekonomiska bidrag till såväl verksamheten som forskning.

• åstadkomma och upprätthålla kontakter med organisationer - inom och utom landet vilka arbetar i liknande syften.