Verksamhetsplan 2016

  • Datum: 15-04-20, Publicerad av anne.thelander@neuroforbundet.se

Verksamhetsplanen är ett styrdokument med syfte att stärka vår position som intresseorganisation, öka i medlemsantal och antal givare samt åstadkomma förändring genom att påverka beslutsfattare och bilda opinion. Verksamhetsplanen år 2016 är styrande för Neuroförbundets prioriteringar under verksamhetsåret. Utöver den fastlagda planen ska det finnas utrymme för att agera på oförutsedda händelser i vår omvärld. Verksamhetsplanen bygger på Handlingsplanen 2014-2017, Varumärkesplattformen och bifallna motioner vid förbundskongressen 2013.

- Hämta verksamhetsplanen 2016 (PDF-dokument, 479 kB)

Verksamhetsplan 2016 - "att leva med"

Inledning
Neuroförbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vi står förlivslust, full delaktighet och en stark framtidstro. Vår vision är ett samhälle där personer medneurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som alla andra. Neuroförbundetvill göra livet lättare för alla med en neurologisk diagnos.Neuroförbundets uppdrag kan grovt delas in i tre huvuddelar;

• att ge stöd till våra medlemmar och tillgodose medlemmarnas intressen
• att bidra till forskning genom insamling
• att bilda opinion och driva framgångsrikt påverkansarbete

Stöd till medlem, bidra till forskning och bilda opionion

Kommunikation med våra medlemmar är en central uppgift både för riksförbundet och för våra lokala föreningar. Råd- och stöd verksamheten har fortsatt hög prioritet, både gällande diagnosinformation och juridisk rådgivning.

Vi fortsätter utvecklingen av våra kampanjmetoder, både i syfte att värva medlemmar och givare men också att engagera medlemmarna i vårt påverkansarbete. Förbundets kampanjer kommer att planeras utifrån begreppet "Att leva med". "Att leva med" är ett förtydligande av varumärkesplattformens budskap om att vi är en intresseorganisation specialiserade på neurologi.

Vi är experter på att leva med en neurologisk diagnos eller skada. Att bilda opinion och bedriva påverkansarbete ger bäst resultat om vi kan mobilisera alla led i organisationen.

Fokus för vårt kampanjarbete 2016 är patientlagen och konklusionerna från kommande neurorapport. Arbetet med rehabilitering, flexjobb och hjälpmedel fortsätter.

Rehabilitering, den nya patientlagen, flexjobb och hjälpmedel är alla områden som prioriterades i Neuroförbundets handlingsplan 2014-1017. Regeringsbeslutet att ta fram nationella riktlinjer för ms och Parkinson som ska vara klara 2016 gör att vi behöver lägga fokus på riktlinjearbetet under samma period.

Genom aktiv insamling vill vi fortsätta att bidra ytterligare till den neurologiska forskningen och förbättra kommunikationen med givarna. Givarnas eventuella engagemang för våra frågor är viktigt att ta till vara. Under 2016 kommer Neuroförbundet synliggöra den forskning vi stödjer på ett tydligare sätt, främst via neuroforbundet.se.