Projekt - Patientens roll i rehabplanen

  • Datum: 10-04-23, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Neuroförbundet (Tidigare NHR) har uppmärksammat bristerna i den neurologiska rehabiliteringen i landet. I en enkät genomförd hösten 2006 kunde vi peka på bristerna vad gäller tillgången till sjukgymnaster, logopeder, arbetsterapeuter, sammanhållen rehabilitering och, framförallt, bristen på rehabiliteringsplaner för de neurologiskt sjuka.

Projektansvarig Lasse WinborgLogtype för Allmänna Arvsfonden

Med stöd av Allmänna Arvsfonden har förbundet drivit ett påverkansarbete gentemot Sveriges landsting och en kartläggning av rehabsituationen i flera landsting från Skåne till Norrbotten.

I detta projekt har vi etablerat ett samarbete med specialister inom rehabiliteringsmedicin, med neurologer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och andra företrädare för professionen som i likhet med oss ser möjligheterna med rehabilitering.

På flera håll i landet har arbetet med individuella rehabiliteringsplaner för neurologiskt sjuka och skadade nu tagit form. Konkreta planer har utarbetats och projektledare har tillsatts för att leda utvecklingen.

Neuroförbundet:s projekt avslutades hösten 2010. Under detta sista år utarbetade förbundet i samarbete med Rehabstation Stockholm en modell för rehabiliteringsplanen, samt dokumentation av processen att upprätta och genomföra planerad rehabilitering.

Två foldrar har projektet producerat:

Blir rehabiliteringen nåt bättre?

Under projektåren har NHR:s projekt "Patientens roll i rehabiliteringsplanen" bedrivit informations- och påverkansarbete i flera landsting från norr till söder.
Insatser i Skåne, Västra Götaland, Sörmland, Norrbotten, Östergötland, Värmland, Örebro län, Blekinge och Kronoberg, Västmanland och Dalarna/Gästrikland kommer förhoppningsvis att leda till förbättringar i dessa landsting.

De mest betydelsefulla insatserna består i de möten som NHR-representanter och projektets medarbetare genomfört med neurokliniker, uttagningsenheter för sammanhållen rehabilitering, rehabanläggningar och politiker.

Här har vi fått tillfälle att visa på vad en rehabiliteringsprocess bör innehålla och hur en rehabiliteringsplan bör utformas och genomföras. En sammanfattande bedömning av vårt arbete visar tydligt att såväl profession som politiker är öppna för att göra det bästa möjliga av den neurologiska rehabiliteringen och mycket intresserade av att få del av våra kunskaper och erfarenheter.
Det är ju trots allt de neurologiskt sjuka som vet bäst vilka rehabiliteringsinsatser som ger mest.
Vårt arbete syftar till att skapa konsensus om vad neurologisk rehabilitering innebär och kompetens och resurser att genomföra denna rehabilitering.

Fokus på Norrbotten, Värmland och Örebro

Våren 2010 kartlade vi Norrbotten, Värmland och Örebro läns landsting. För denna arbetsuppgift rekryterades projektsamordnare i respektive landsting.

Kartläggningen syftade till att skapa en bild av hur information om rehabilitering, utbud av rehabilitering och uppföljning av rehabilitering fungerar i landstinget. Detta för att vi ska kunna bidra med patientperspektivet på den neurologiska rehabiliteringen.

Rehabilitering är fortfarande en eftersatt behandlingsmetod i Sveriges landsting. NHR:s arbete med att uppmärksamma betydelsen av rehabiliteringsinsatser, att förbättra kvaliteten och öka resurserna till rehabilitering fortsätter. Projektet "Patientens roll i rehabiliteringsplanen" har uppmärksammat betydelsen av individuella rehabiliteringsplaner och av patientens delaktighet i denna planering. Vi kommer att fortsätta bevaka rehabilitering och verka för bättre rehabiliteringsinsatser, nationellt, på landstingsnivå och på kliniknivå.

Om du vill du ha del av rapporter om rehabiliteringssituationen i de landsting vi bearbetat kan du kontakta lars.winborg@nhr.se.