Lika Unika: Människors vilja till arbete är samhällets viktigaste tillgång

  • Datum: 15-11-23, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: svt.se och likaunika.se

"Fler ska få sitt första jobb." Politikens budskap om jobben går inte att missförstå. Arbete och en egen försörjning är samhällsmål med bred uppslutning. Det skulle vara värdefullt om det också följdes av politisk handling. Så är verkligen inte fallet.

Som en skarp kontrast till de vackra orden står en verklighet där många som vill och kan arbeta i stället får möta arbetslöshet. Det gäller inte minst många arbetssökande som har en funktionsnedsättning, var fjärde person inskriven vid Arbetsförmedlingen. Det är ingen tvekan om att det bland de många arbetslösa, som inte sällan tillhör något av våra medlemsförbund, finns kompetens som i dag slösas bort.

Den offentliga sektorn är politikens ansvar. Därför kunde man förvänta sig att de är föredömen i mångfaldsarbetet och där har med funktionshinderperspektivet. Det borde man göra av politisk vilja och moraliska skäl. Men också därför att det offentliga Sverige har ratificerat FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Enligt artikel 27 g har Sverige där förpliktat sig att "anställa personer med funktionsnedsättning i den offentliga sektorn". Trots det måste vi tyvärr ge ett rejält underbetyg till myndigheterna. De förmår inte att ta sitt ansvar.

MFDs (Myndigheten för delaktighet) myndighetsenkät för 2015 visade att 78 procent av myndigheterna inte hade anställt någon med funktionsnedsättning som varit i behov av anpassning av arbetsplatsen. Över hälften av myndigheterna har inte gjort några generella åtgärder för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att söka arbete och bli anställd på myndigheten.

De myndigheter man kunde förvänta sig ska gå före har ingenting att stoltsera med. I en analys av enkäten har Myndigheten för delaktighet redovisat för Lika Unika hur några statliga myndigheter arbetar. Förutom Myndigheten för delaktighet själv så har Arbetsförmedlingen, Skolverket, Diskrimineringsombudsmannen och Riksdagsförvaltningen analyserats. Under 2014 anställde Arbetsförmedlingen, Skolverket och Diskrimineringsombudsmannen en person vardera med funktionsnedsättning där det fanns behov av anpassad arbetsplats. Ingen med de behoven fick jobb på Myndigheten för delaktighet eller Riksdagsförvaltningen. Myndigheten för delaktighet är en expertmyndighet och borde i sin rekrytering framhålla att man gärna ser sökande med funktionsnedsättning, något som tyvärr inte görs.

Däremot fortsätter man, trots påpekanden, att – precis som SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) - med formuleringar om krav på mycket god uttrycksförmåga i tal och skrift utesluta många som är döva, stammar eller har talsvårigheter.

Om inte våra myndigheter tar ansvar, hur kan då politiken förvänta sig att andra ska göra det? Det är dags för handling och det är hög tid att göra allvar av de vackra orden i retoriken.

* Se till att offentliga arbetsgivare verkligen blir förebilder i att anställa människor med funktionsnedsättning i sina ordinarie verksamheter.
* Använd upphandling för att få fart på anställningar! Leverantörer till offentlig verksamhet ska ha ett mångfaldsperspektiv.
* Skrota begreppet "nedsatt arbetsförmåga" som i dag används som negativ stämpel på arbetslösa med funktionsnedsättning. Lyft fram människors resurser och kompetens istället.

Regeringen Löfven har deklarerat att målet är att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i EU år 2020. Men det kommer tyvärr inte att kunna uppnås. I alla fall inte om handlingsförlamningen när det gäller mångfald, delaktighet och tillgänglighet inte upphör - nu! Människor med funktionsnedsättning ställs vid sidan om och det har varken samhället eller de arbetslösa råd med.

Maria Johansson, ordförande Lika Unika
Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande Hörselskadades Riksförbund HRF
Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuroförbundet
Maria Persdotter, förbundsordförande Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar RBU
Hanna Sejlitz, förbundsordförande Sveriges Dövas Riksförbund SDR
Håkan Thomsson, förbundsordförande Synskadades Riksförbund SRF
Amanda Lindberg, förbundsordförande Förbundet Sveriges Dövblinda FSDB