Smulor till bra verksamhet

  • Datum: 15-09-23, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Nu kommer del två i Neuroförbundet granskning av regeringens budget för år 2016. Fokus är denna gång på LSS, tillgänglighet samt hjälpmedel.

LSS

I tidningen Dagens Samhälle skrev Neuroförbundet tillsammans med 12 andra organisationer en debattartikel om regeringens budgetförslag gällande assistansersättningen. Vi anser att den låga höjning av assistansersättningen gör att ekvationen inte längre går ihop. Förslaget på 1,4 procent av schablonbeloppet, vilket motsvarar 4 kronor per år, under hela mandatperioden räcker inte på långa vägar.

Tillgänlighet

Ansökan om bilsstöd har ökat de senaste åren och fram till 2013 ökade kostnaderna. År 2014 minskade både antalet personer som fick anpassningsbidrag och utbetalat belopp. Beloppet minskade med 11 procent. En möjlig förklaring är de förtydliganden som gjorts. Våren 2016 planerar regeringen lämna en proposition om förändrade regler. Anslaget till bilstöd föreslås oförändrat till 267 miljoner kronor för 2016. Prognosen för 2015 var emellertid 280 miljoner kronor. Neuroförbundet är övertygad om att fler behöver bilstöd samt för bättre ekonomiska villkor än idag.

Boverket ska göra en översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag med avseende på jämställdhet.

Det finns en tendens till att skillnaden i mobilitet mellan personer med funktionsnedsättningar och övriga har minskat de senaste åren. Hållplatser och stationsområden har fortsatt åtgärdats för personer med särskilda behov, men i en lägre takt än under 2010–2012. Andelen fordon i kollektivtrafiken med anpassningar för personer med funktionsnedsättning har ökat de senaste åren. Bedömningen är därför att utvecklingen går i positiv riktning. Men Neuroförbundet saknar fortfarande ett samlat grepp om resande för personer med funktionsnedsättning.

Hjälpmedel

Socialstyrelsen har visat att tillgången till hjälpmedel varierar stort över landet. Regeringen vill arbeta för en mera likvärdig tillgång till hjälpmedel och inleder arbete med att ta fram ett nationellt regelverk och samlat huvudmannaskap.

Neuroförbundet ser positivt på att Funktionshinderrörelsen nu får ökade anslag, från 183 miljoner till 189 miljoner. Det vill säga totalt 6 miljoner eller 3 procent.