Bra rehabilitering

 • Datum: 15-09-24, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
 • Källa: Neurorapporten 2015 från Neuroförbundet

Slutsats
Bra rehabilitering
För personer med neurologiska diagnoser kan bra rehabilitering vara nyckeln till livslust, delaktighet och framtidstro.Det finns patienter som upplever bra rehabilitering, lyssna på dem och lär!

Kriterier för bra rehabilitering är bland annat att:

 • den påbörjas tidigt
 • teamarbete och helhetssyn tillämpas,det vill säga den är livsinriktad
 • patienten är delaktig och individuell rehabiliteringsplan upprättas och följs
 • den är kontinuerlig och livslång
 • den erbjuds på lokal-, tids- och ekonomiska villkor som passar patienten
 • perioder med intensiv, neurologisk rehabilitering och egenträning kan växla

Rehabiliteringsutredning

För personer med en neurologisk sjukdom eller skada är rehabilitering eller vuxenhabilitering en nödvändig förutsättning för att må bra och kunna vara delaktiga i samhällslivet. Individen måste kunna lita på att ettl ivslångt behov av neurologisk rehabilitering och vuxenhabilitering kommer att tillgodoses. Detta är en förutsättning för att kunna känna livslust,delaktighet och framtidstro. Samhällets rehabiliteringsresurser täcker emellertid inte behovet. Det saknas nationella, kvantitativa uppgifter om både behov av och tillgång till neurologisk rehabilitering och vuxenhabilitering. Scenariot är olika för olika neurologiska diagnoser. För vissa som stroke och ms finns det kunskap om hur rehabiliteringen kan genomföras men resurserna är bristfälliga. För andra diagnoser som cp och många sällsynta diagnoser saknas både basal kunskap och resurser

Samhällets övergripande, politiska målsättning är enligt flera olika lagar och styrdokument att medborgarna ska må bra och kunna vara delaktiga i samhällslivet. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning reglerar habilitering och rehabilitering. Konventionen ger stöd för Neuroförbundets uppfattning om hur bra rehabilitering kan utformas. Konventionen ger också stöd för att en rehabiliteringsutredning behövs, för att driva fram de förbättringar som krävs, för att rehabilitering och vuxenhabilitering ska motsvara såväl patienternas behov som hälso- och sjukvårdens intentioner och samhälletsövergripande målsättningar.

Neuroförbundets erfarenhet visar att en rehabiliteringsutredning bland annat måste behandla:

 • det samlade rehabiliteringsbehovet
 • befintliga rehabiliteringsresurser, personella och lokalmässiga
 • hjälpmedel och teknik som stödjer rehabilitering
 • rehabiliteringsstatistik
 • patientmedverkan
 • kunskapsstöd avseende olika diagnoser, sjukdomsskeden och livssituationer
 • rehabilitering och vuxenhabilitering i nationella riktlinjer
 • kvalitetsregister
 • rehabilitering och vuxenhabilitering i öppna jämförelser
 • kvalitetssäkring ur ett patientperspektiv
 • gränsdragningar
 • ansvarsområden
 • finansiering
 • rättighetslagstiftning

"Många med neurologisk diagnos efterlyser mera rehabilitering än vad de har tillgång till. Rehabiliteringskedjan börjar med att den som är nyinsjuknad eller nydiagnostiserad måste erbjudas medicinsk rehabilitering. För att sedan upprätthålla funktioner behövs regelbunden träning som t ex sittgympa eller vattengympa. Det är också viktigt att då och då få bekräftelse på att man tränar rätt. Det behövs en rehabiliteringsplan där individen sätter upp konkreta mål som är realistiska att uppnå. För att orka kämpa vidare behövs dessutom återkommande rehabiliteringsperioder som kan omfatta medicinsk rehabilitering eller ha mera allmän karaktär beroende på individens behov. Sådana rehabiliteringsperioder erbjuds exempelvis på Valjeviken och Vintersol som också innebär ett gynnsamt miljöombyte. Återkommande rehabiliteringsperioder behövs för att ge stöd och stimulans för att orka göra det bästa möjliga av sinvardag."
Karin Olsson, pensionerad socionom med lång yrkeserfarenhet inom rehabilitering, styrelseledamot i Neuroförbundet Skåne och Lundabygden samt rullstolsanvändare på grund aven neuromuskulär sjukdom.