Hela rapporten

  • Datum: 15-09-14, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: Neurorapporten 2015 från Neuroförbundet

Neuroförbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vårt mål är att människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som alla andra medborgare.Vi står för livslust, delaktighet och framtidstro.

Neuroförbundet har cirka 13 000 medlemmar. Vi företräder ett stort antal diagnoser och stödjer forskningen inom neurologi. Vi verkar också för en samhällsutveckling som främjar delaktighet och underlättar vardagen för medlemmarna.

Neurorapporten 2015 är den andra rapporten i en långsiktig satsning. Syfte är att belysa områden med anknytning till neurologi och som är betydelsefulla för Neuroförbundets medlemmar.

Neurorapporten behandlar dagens situation och angelägna förbättringsområden. Vi har konstaterat att det behövs en samlande kraft på nationell nivå som driver på utbyggnaden av specialistcentra och neurologiska kliniker. I årets Neurorapport konstaterar vi att samhällets resurser för neurologisk rehabilitering är bristfälliga och bedömer att en parlamentarisk utredning med syfte att säkerställa tillgången till effektiv neurologisk rehabilitering, för alla som har behov av det, måste komma till stånd.

Med stöd från Neuroförbundets fond och i dialog med Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin presenterar vi den andra Neurorapporten. Med hjälp av nedslag i dagens rehabiliteringsverksamhet ger vi en bild av brister och behov inom neurologisk rehabilitering och vuxenhabilitering, ur ett patientperspektiv.

Hämta hela Neurorapporten 2015 (PDF-dokument, 2.5 MB)

Tack till alla som bidragit med underlag och synpunkter.

Lise Lidbäck
Förbundsordförande
Lise Lidbäck Förbundsordförande

Marit Jenset
Generalsekreterare
Marit Jenset Generalsekreterare