Neurorapporten

  • Datum: 15-09-24, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: Neurorapporten 2015 från Neuroförbundet

Syfte och metod
Neurorapporten är Neuroförbundets egna långsiktiga satsning för att "sätta neurologin på kartan", det vill säga göra neurologin mer känd hos beslutsfattare och allmänhet.

Rapporten tas fram med stöd av Neuroförbundets fond och produceras av förbundskansliet.

Neuroförbundets övergripande mål är att neurologin får en sådan omfattning att den medicinska utvecklingen kan tas tillvara fullt ut och att patienternas behov tillgodoses. Genom att identifiera hinder, utmaningar och förbättringsområden ur ett patientperspektiv samt peka på tendenser, kan Neurorapporten bidra till att såväl förstärka neurologin som att öka patientmakten. På lång sikt medför detta förbättrade levnadsvillkor och ökad livskvalitet för både patienter och närstående.

Arbetet med Neurorapporten har gått till så att förbundets tidigare bedömningar och kravspecifikationer har analyserats utifrån hur giltiga de är idag. Visst faktaunderlag kring definitioner, reglering, kunskapsläge, utbud med mera har tagits fram. Dialog med representanter för professionen och patienter är centralt för såväl urval av uppgifter som analys av nuläget.

Neuroförbundets medlemsundersökningar är en viktig utgångspunkt för att säkerställa patientperspektivet och avläsa tendenser. Både äldre undersökningar och enkäter genomförda med anledning av neurorapportsarbetet har använts.

Neurologi, vård och behandling liksom rehabilitering är breda arbetsområden. Definitioner och gränsdragningar är otydliga, det finnsolika huvudmän och verksamheterna ser olika ut i landet. Neurorapporten bygger därför på nedslag i verksamheterna.

Politiker, främst landstingspolitiker, beslutsfattare och professionen är Neurorapportens primära målgrupp, det vill säga de som kan initiera och genomföra förändringar. Neuroförbundets föreningsliv och medlemmar,presumtiva medlemmar och allmänheten, det vill säga de som kan bilda opinion för önskvärda förändringar, tillhör också rapportens målgrupp.