Slutsats

  • Datum: 15-09-14, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: Neurorapporten 2015 från Neuroförbundet

Neuroförbundet bedömer att det är nödvändigt att tillsätta en parlamentarisk utredning med uppgift att utreda hur effektiv och ändamålsenlig rehabilitering och vuxenhabilitering kan säkerställas för alla med neurologisk diagnos och över hela landet, i enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Neuroförbundets erfarenhet visar att en rehabiliteringsutredning bland annat måste behandla:
- det samlade behovet och utbudet
- patientmedverkan och kvalitetssäkring
- kunskapsstöd avseende diagnoser och livssituationer
- ansvarsområden, gränsdragningar och finansiering
- rättighetslagstiftning

Neuroförbundets definition av bra neurologisk rehabilitering och vuxenhabilitering omfattar bland annat att:
- den är livslång
- individuell rehabiliteringsplan upprättas och följs
- den är livsinriktad
- den påbörjas tidigt
- den är kontinuerlig och omfattar återkommande perioder med intensiv rehabilitering

Neuroförbundet arbetar med hälso- och sjukvård i vilket rehabilitering ingår. År 2008 påbörjades en riktad satsning på neurologi under benämningen Neuro. Budskapet var att neurologin behövde rustas upp. Neurorapporten 2014 visar att upprustningsbehovet kvarstår och att en nationell kraftsamling måste komma till stånd. Övergripande mål som Neuroförbundet bedömer måste tillgodoses för neurologin som helhet är:

- patienter med neurologiska diagnoser ska erbjudas optimal vård och behandling
- nya forskningsrön ska tillämpas
- läkare och annan personal ska stimuleras att specialisera sig inom neurologi
- klinisk forskning inom neurologi ska stimuleras
- patienten ska kunna utöva patientmakt

Neurorapporten 2015 visar att de upprustningsbehov som gäller för neurologin också gäller för neurologisk rehabilitering och vuxenhabilitering och att en översyn därför är nödvändig för att säkerställa att ändamålsenlig och effektiv neurologisk rehabilitering och vuxenhabilitering kan erbjuds alla som har behov av det.

Neurorapporten 2015 visar också att samhällets resurser för neurologisk rehabilitering är bristfälliga. Nationella uppgifter om vilka rehabiliteringsresurser som finns, både personella och lokalmässiga saknas. Kvantifiering av det samlade rehabiliteringsbehovet saknas också. Patienten har ingen uttalad rätt till rehabilitering och vuxenhabilitering vilket innebär att ett tydligt, långsiktigt ansvar för att tillhandahålla detta saknas.

Övergripande mål inom flera politikområden är att medborgarna ska må bra och kunna vara delaktiga i samhällslivet. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning reglerar habilitering och rehabilitering. Konventionen ger stöd för de krav Neuroförbundet sedan tidigare ställt på en bra rehabilitering. Konventionen ger också stöd för att rehabiliteringssituationen i landet behöver ses över.

Sammanfattning

  • Rehabilitering och vuxenhabilitering i dess olika former syftar till att patienterna ska må bra och kunna vara delaktiga i samhällslivet.
  • Alla med neurologisk diagnos har behov av rehabilitering. Rehabiliteringen ska vara livslång och livsinriktad. Individuell rehabiliteringsplan och teamarbete är nödvändiga förutsättningar för bra rehabilitering.
  • FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ger stöd för att rehabilitering och vuxenhabilitering som helhet behöver ses över.
  • Neuroförbundet bedömer att en parlamentarisk utredning med uppgift att se över hela fältet av insatser kopplade till rehabilitering och vuxenhabilitering för personer med neurologiska diagnoser behövs. Utredningens syfte måste vara att föreslå kraftfulla förbättringar.