Utbud av rehabilitering

  • Datum: 15-09-23, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: Neurorapporten 2015 från Neuroförbundet

Slutsats
Utbud av rehabilitering

  • Utbudet av neurologisk rehabilitering motsvarar inte behovet.
  • Många aktiviteter i rehabiliterande och vuxenhabiliterande syfte sker i patientens egen regi och utan stöd av hälso- och sjukvården.
  • Uppgifter om hur stort både behovet och utbudet är saknas.

Neuroförbundet, liksom till exempel Läkarförbundet, bedömer att rehabiliteringen under flera år monterats ned och idag är grovt underdimensionerad. Mycket pekar mot att rehabilitering för att behålla funktionsförmåga är särskilt eftersatt. Samtidigt växer behovet av rehabilitering på grund av både neurologins framsteg och att antalet äldre ökar och att patienterna har allt större förväntningar. Många remisser till neurologisk rehabilitering avslås emellertid, vilket i sin tur leder till att färre remisser skrivs. Därför är inte hela rehabiliteringsbehovet synligt.

"Min vårdcentrals doktor tyckeratt jag har alla "krav" som ställs, sökt två gånger och fått till svar att det inte finns ekonomiska resurser för mitt behov!"
Ur medlemsenkät

Det saknas nationella, kvantitativa uppgifter om hur stort behovet av neurologisk rehabilitering faktiskt är. En utgångspunkt är emellertid att alla med neurologisk sjukdom eller skada har behov av livslång rehabilitering. Det kan handla om att förebygga eventuella kommande funktionsnedsättningar eller traditionell rehabilitering för att vidmakthålla eller återta funktioner. Periodvis kan det vara behov av intensiv, specialiserad neurologisk rehabilitering och under andra perioder kan egenträning vara lämpligt.

Det saknas också nationella, kvantitativa uppgifter om tillgång till neurologisk rehabilitering. Sådana uppgifterär svåra att sammanställa, eftersom området är mycket brett och entydig definition av rehabilitering och vuxenhabilitering saknas. Resurserna är dessutom spridda på många håll i samhället; specialistsjukvård, sluten-och öppenvård samt primärvård.

har du någon form av neurologisk rehabilitering Neurorapporten 2015 Neuroförbundet
Ur Neuroförbundets medlemsenkät

Rehabiliteringsverksamhet kan drivas i offentlig eller privat regi. Den kan ingå i Försäkringskassans ansvarsområde eller omfattas av annan försäkring. Neuroförbundet antar dessutom att omfattande insatser som är att betrakta som rehabilitering eller vuxenhabilitering utförs av patienten själv helt utan både innehållsligt och ekonomiskt stöd från hälso- och sjukvården.

Neuroförbundets medlemsenkät 2015 visar att nästan 40 % av svarande, alla med neurologisk diagnos, inte har någon form av neurologisk rehabilitering och att nästan 60 % tränar själv.

"Med åren har Ralph lärt sig att den bästa medicinen för honom är att vara ute i naturen. Han cyklar, vandrar, paddlar kajak eller åker långfärdsskridskor efter bästa förmåga. Allt för att kunna må så bra som möjligt med sin kroniska skada av lösningsmedel."
Från Neuroförbundets hemsida