Vård och behandling

 • Datum: 15-09-25, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
 • Källa: Neurorapporten 2015 från Neuroförbundet

Slutsats
Vård och behandling

 • Hälso- och sjukvårdslagens reglering omfattar habilitering och rehabilitering. De krav Neuroförbundet ställer på neurosjukvården omfattar alltså också rehabilitering och vuxenhabilitering.
 • Framsteg inom neurologin medför att fler patienter har behov av rehabilitering och vuxenhabilitering.
 • Rekryteringsbehovet inom neurologiskvård och behandling är stort.
 • Det är stora regionala skillnader på vilken vård och behandling som erbjuds.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdslagen är en ramlag som omfattar vård och behandling. Habilitering, rehabilitering och hjälpmedel ingår i begreppet vård och behandling. Lagens målsättning omfattar hela befolkningen och gäller i hela landet. Landsting och regioner ansvarar emellertid för genomförandet och avtalar om ansvarsfördelning med kommunerna. I praktiken uppstår stora regionala och lokala skillnader och vilken vård och behandling som erbjuds varierar stort över landet.

Rekryteringsbehov

Sveriges Kommuner och Landstings beräkningar visar ett växande behov av sjuksköterskor, kvarstående stort behov av arbetsterapeuter samt viss utplaning vad gäller läkare och fysioterapeuter. Faktorer som påverkar den framtida tillgången till och behovet av, såväl kompetens som personal, är bland annat att utnyttja den kompetens som finns effektivt, nya yrkesroller som patient lotsar och kontaktsjuksköterskor samt nya roller för patienter. Patienterna kan vara välinformerade i enlighet med patientlagen och i vissa fall ta över uppgifter själva, aktiv egenvård.

"För mig handlar aktiv egenvård mycket om egna observationer. Ett bra verktyg för lärande, för att må så bra som möjligt. Om fler får bättre kontroll över sin egen hälsa minskar deras tid i vårdapparaten. Vilket i sin tur ger dem som verkligen behöver vårdpersonaltid större möjlighet till det. Klart positivt!"
Sara Riggare, forskare i projektet Aktiv egenvård, Karolinska Institutet,själv parkinsonsjuk

Rekryteringsbehov för några yrkesgrupper i vård och omsorg 2013-2022 Neurorapporten 2015 Neuroförbundet

Prioritering

Medicinska möjligheter att behandla fler och fler patienter gör att prioriteringar inom hälso- och sjukvård blir allt viktigare. Den plattform för prioritering som beslutades 1997 utgör fortfarande en bra värdegrund. Plattformen gäller i princip samtliga vårdåtgärder: diagnostik, behandling, omvårdnad, habilitering/rehabiliteringoch prevention.

Plattformen bygger på etiska principer:

 1. Människovärdesprincipen, som innebär att alla har lika värde
 2. behovs- och solidaritetsprincipen,som innebär att de som harde svåraste sjukdomarna ska få vård först
 3. kostnadseffektivitetsprincipen,som innebär att det ska finnas enrimlig relation mellan kostnader och effekt av behandlingen

Principerna ska tillämpas i nämnd ordning. Olika prioriteringar är emellertid en av orsakerna till att vård och behandling varierar stort inom landet och blivit en "postnummerfråga". De etiska principerna har omsatts till fyra prioriteringsgrupper för vägledning i det praktiska arbetet:

 1. vård av patienter med kroniska sjukdomar med mera
 2. prevention, habilitering och rehabilitering
 3. vård av patienter med mindres våra sjukdomar
 4. vård av andra skäl

Sjukvårdsregioner

Landstingen ansvarar för hälso- och sjukvård för dem som är bosatta inom landstinget/regionen förutom viss verksamhet som är kommunal. Ansvarsfördelningen mellan landsting/region och kommun ser olika ut enligt de olika avtalen. Landstingen samarbetar i sex sjukvårdsregioner. Inom varje sjukvårdsregion finns regionsjukhus som samtidigt är universitetssjukhus.

Stockholm

Sjukvårdsregioner Neurorapporten 2015 NeuroförbundetKarolinska Universitetssjukhuset (Solna och Huddinge)

Sydöstra

Universitetssjukhuset i Linköping

Södra

Skånes universitetssjukhus(Lund och Malmö)

Västra

Sahlgrenska universitetssjukhuset iGöteborg

Uppsala/Örebro

Akademiska sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset i Örebro

Norra

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Invånare per sjukvårdsregionrespektive län/region per 2014-12-31 Neurorapporten 2015 Neuroförbundet

Not. Norra Halland hör till Västra Sjukvårdsregionen och södra till Södra Sjukvårdsregionen. Här är hela Halland räknat till Västra regionen.
Källa: Statistiska Centralbyrån