Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

  • Datum: 15-03-03, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: likaunika.org

FN-kommitténs rekommendationer finns nu på svenska. FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) lämnade i maj 2014 sina slutsatser efter att behandlat Sveriges första rapport avseende konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Nu finns slutsatserna på svenska vilket underlättar användningen både för riksförbundet och föreningslivet.

Läs: FN-kommitténs rekommendationer på svenska (pdf-format)
Läs: om rekommendationerna.

Kommittén riktar allvarlig kritik mot Sverige. De yrkar bl a att konventionen ska tillämpas som svensk lag och att bristande tillgänglighet som diskriminering ska ses över ytterligare. Kommittén rekommenderar dessutom Sverige att använda offentlig upphandling för att till fullo främja tillgänglighet, att säkerställa tillräcklig och rättvis personlig assistans, förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att få arbete mm.

FN-kommittén för CRPD:s uppdrag är att granska olika länder i deras arbete med mänskliga rättigheter utifrån FN-konventionen rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sverige har nu haft sitt förhör i Genève (31 mars- 1 april 2014) och nu har FN-kommitténs observationer och rekommendationer formulerats till den svenska regeringen.

Sverige ratificerade konventionen CRPD år 2008 och den började gälla 2009 i Sverige. Efter 2 år ska regeringen sedan göra en första rapport till FN. 2011 lämnades den första rapporten in, liksom funktionshindersrörelsens alternativrapport. Flera tillägg har sedan gjorts från alla parter, tex så ställde kommittén 46 följdfrågor (List of Issues) till regeringen som lämnade in sina svar i december 2013. Dessa har även vi kommenterat och delgivit kommittén.

Källa ang rekommendationerna: http://www.likaunika.org/sida.html
Källa ang konventionen: http://www.mfd.se/funktionshinderspolitik/fn-konventionen/