Neuroförbundet svarar på remisser och skickar skrivelser om olika frågor som berör oss

Remissvar för beslut - Neuroförbundet

Remissvar

Nästa steg mot en mer jämlik hälsa

Mot bakgrund av den medlemsenkät som genomförts med anledning av betänkandet om jämlik hälsa, kan Neuroförbundet visa att avsaknad av diagnos trots upplevda besvär är mycket negativt för hälsan rehabilitering...

Läs mer

Synpunkter på På lika villkor!

- delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen. SOU 2017:43 Det finns en rad politiska beslut som pekar i samma riktning: för att ge alla förutsättningar att tillgodogöra sig sina mänskliga...

Läs mer

Synpunkter på Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten

Neuroförbundet menar att utredningen ser alltför snävt på hur valhemligheten kan skyddas. Valhemligheten för väljare med olika funktionsförmåga analyseras inte. Vi menar att hela valprocessen, inklusive utbildning och... Läs mer

Synpunkter på Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder

Det råder bostadsbrist i landet på grund av befolkningsökning, befolkningsomflyttning samt stort antal asylsökanden. För att råda bot på den akuta situationen föreslås lagändringar så att bygglov kan medges för...

Läs mer

Synpunkter på Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet

- Neuroförbundet tillstyrker den föreslagna ändringen. - Neuroförbundet menar dessutom att, juridisk definition av skälighet i enlighet med FN-kommittén yrkande, måste fastställas. - Neuroförbundet efterlyser...
Läs mer

Synpunkter på Kompletterande promemoria avseende Boverkets rapport 2014:38 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Neuroförbundet menar att kvarboendeprincipen, civilrättsligt skydd mot ingrepp på egendom med mera är svårförenliga rättigheter. Åtgärder måste därför vidtas för att eliminera risken för att intressemotsättningar...

Läs mer

Synpunkter angående förslag till ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall samt till ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Neuroförbundet har inbjudits att lämna synpunkter på rubricerat förslag. Vi har tidigare yttrat oss över Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade, TSF 2013-161. Läs mer

Remissyttrande: Socialstyrelsens förslag till nationella riktlinjer för Vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom

Alla med neurologisk diagnos har behov av rehabilitering. Rehabiliteringen ska vara både livslång och livsinriktad. Upprättande av en individuell rehabiliteringsplan och teamarbete är förutsättningar för bra...

Läs mer

Neuroförbundets synpunkter på Bostäder att bo kvar i och synpunkter på Boverkets byggregler

Neuroförbundet ser mycket positivt på de förslag som utredningen om bostäder för äldre lägger fram. Samtidigt är den nedrustning vad gäller tillgänglighet och användbarhet som ständiga ändringar av byggreglerna... Läs mer

Remiss av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö, Ku2015/02481/KL

Neuroförbundet är remissinstans för rubricerat förslag. Neuroförbundet har drygt 13 000 medlemmar och vårt mål är att människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som andra. Läs mer

Synpunkter på Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning, Ds 2015:58

Neuroförbundet har inbjudits att lämna synpunkter på rubricerat förslag. Neuroförbundet är en rikstäckande organisation av och för personer med neurologiska diagnoser. Dessa sjukdomar och skador leder i många fall...

Läs mer

Synpunkter angående Förslag till föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade – TSF 2013-161

Neuroförbundet har återigen lämnat synpunkter på allmänna råd om parkeringstillstånd. Förbundets bedömning är att föreskriftstexten är väl så tydlig som de föreslagna allmänna råden. Vi avvisar därför förslaget.

Läs mer

Neuroförbundet: Synpunkter på Fritt val av hjälpmedel

Till Socialstyrelsen Staffan Söderberg Staffan.soderberg@socialstyrelsen.se Synpunkter på Fritt val av hjälpmedel Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att göra en utvärdering av verksamheten med Fritt val...

Läs mer

Synpunkter på Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m. m. Rapport 2014:38

Till s.registrator@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se Synpunkter på Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m. m. Rapport 2014:38...
Läs mer

Helhetsgrepp kring användbara transporter och förflyttning krävs

Till Infrastrukturminister Anna Johansson Neuroförbundet är en rikstäckande organisation av och för personer med neurologiska diagnoser. Dessa diagnoser leder i många fall till nedsatt rörelseförmåga men kan också... Läs mer

Neuroförbundets synpunkter på: Förslag till föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade – TSF 2013-161

Till Transportstyrelsen Väg- och järnvägsavdelning Box 267  781 23  Borlänge Synpunkter angående Förslag till föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för...
Läs mer

Neuroförbundets remissvar: Fi2015/810 – Promemorian Slopad skattereduktion för gåvor

"Neuroförbundet tycker att det vore djupt olyckligt om skattereduktion för gåvor slopades och vill därför tydligt markera att vi är emot förslaget. Reformen har stimulerat till ett ökat givande för oss som skapar... Läs mer

Synpunkter på Ett reformerat bilstöd, Ds 2015:9

Neuroförbundet har inbjudits att lämna synpunkter på rubricerat förslag. Neuroförbundet är en rikstäckande organisation av och för personer med neurologiska diagnoser. Hämta: Neuroförbundets - Synpunkter på Ett...

Läs mer

Förstudie om lagstiftning för särskilda persontransporter – synpunkter

Till Näringsdepartementet Transport 103 33  Stockholm Stockholm 2014-11-15 Förstudie om lagstiftning för särskilda persontransporter – synpunkter Neuroförbundet har tagit del av Förstudie om lagstiftning för...
Läs mer

Yttrande över Läkemedel för särskilda behov,

Remiss SOU 2014:20 Neuroförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Neuroförbundet är en rikstäckande organisation av och för personer med neurologiska sjukdomar och skador. Personer som är...
Läs mer

Synpunkter på Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) och vissa andra frågor rörande parkeringstillstånd för personer med funktionshinder

Neuroförbundet har inbjudits att lämna synpunkter på rubricerat förslag. Neuroförbundet är en rikstäckande organisation av och för personer med neurologiska diagnoser. Dessa diagnoser leder i många fall till nedsatt...

Läs mer

Synpunkter med anledning av Boverkets snabbremiss om byggregler

Neuroförbundet lämnade synpunkter på den förra remissen om byggregler och vidhåller de synpunkter vi då lämnade. Inskränkningar av tillgänglighet och användbarhet i byggd miljö är inte förenligt med Sveriges åtagande...

Läs mer

Synpunkter på ändring av Boverkets byggregler

Neuroförbundet, före detta NHR, har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Neuroförbundet är en rikstäckande organisation av och för personer med neurologiska sjukdomstillstånd och skador. Dessa leder...

Läs mer

Yttrande över Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria. NHR är en rikstäckande organisation av och för personer med neurologiska sjukdomar och skador. Dessa leder i...

Läs mer

Regeringen ignorerar FN-konvention (20121015)(nhr.se)

Funktionshinder- och brukarrörelsen har vid flera tillfällen lyft problematiken med i synnerhet ett av förslagen till förändring inom assistansreformen – förslaget om ändring som gör assistansanordnaren ansvarig för...

Läs mer

Remissvar SOU 2011:77 Hjälpmedel - ökad delaktighet och valfrihet

Sammanfattning För NHR:s (Neurologiskt Handikappades Riksförbund) medlemmar är hjälpmedel en mycket viktig del av vardagen. För många av NHR:s medlemmar är funktionella hjälpmedel helt avgörande för om livet ska...
Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) "Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning"

Vi på Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, vill gärna framföra följande synpunkter på det betänkande som framlagts den 16 februari 2012.

Läs mer

Postnumret får inte styra tillgången till hjälpmedel!

NHR är landets intresseorganisation för personer med neurologiska sjukdomar och skador, närstående och andra som stöder vårt arbete.

Läs mer

Bortom fagert tal

Yttrande över: Bortom fagert tal – Om bristande tillgänglighet som diskriminering...
Läs mer

Läs om fler aktuella...