Bortom fagert tal

  • Datum: 10-12-02, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Yttrande över:
Bortom fagert tal – Om bristande tillgänglighet som diskriminering

NHR stödjer förslag om ändrad diskrimineringslag

NHR stödjer de förslag som läggs av utredaren i departementsskrivelsen Bortom fagert tal (Ds 2010:20). I promemorian föreslås att en ny bestämmelse om bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska tillföras diskrimineringslagen. Förbudet ska omfatta alla samhällsområden, både privat och offentlig verksamhet.
"Det är NHR:s förhoppning att en ändring kommer att påskynda tillgänglighetsarbetet. Lagstiftningen om enkelt avhjälpta hinder har inte gett förväntat resultat", menar NHR bland annat i sitt yttrande.
Läs Remissvar Bortom fagert tal.pdf (PDF-dokument, 137 kB)