Neuroförbundets remissvar: Fi2015/810 – Promemorian Slopad skattereduktion för gåvor

  • Datum: 15-06-02, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

"Neuroförbundet tycker att det vore djupt olyckligt om skattereduktion för gåvor slopades och vill därför tydligt markera att vi är emot förslaget. Reformen har stimulerat till ett ökat givande för oss som skapar resurser för många personer med neurologiska sjukdomar och skador."

Hämta: Neuroförbundet remissvar - Fi2015 810 Skattereduktion för gåvor

Från Neuroförbundet

Stockholm 1 april 2015

Till Finansdepartementet

Remissvar Fi2015/810 – Promemorian Slopad skattereduktion för gåvor

Sammanfattning av Neuroförbundets remissvar

Neuroförbundet tycker att det vore djupt olyckligt om skattereduktion för gåvor slopades och vill därför tydligt markera att vi är emot förslaget. Reformen har stimulerat till ett ökat givande för oss som skapar resurser för många personer med neurologiska sjukdomar och skador. En stark ideell sektor är en förutsättning för att klara de växande problem våra medlemmar ställs inför. Skattereduktion för gåvor är inte bara viktig för civilsamhället utan för hela samhället i stort.

Bakgrundsinformation

Neuroförbundet är en ideell sammanslutning och partipolitiskt obunden organisation, som arbetar med utrednings- och utvecklingsarbete och som stödjer neurologisk forskning på olika sätt. Neuroförbundet är en riksomfattande intresseorganisation uppbyggd av ett 90-tal länsförbund och lokalföreningar med totalt cirka 13500 medlemmar och omsätter cirka 37 miljoner kr/år.

Neuroförbundet arbetar aktivt med insamling och har tydligt kommunicerat avdragsrätten i alla kanaler, vilket haft en positiv effekt på insamlingsresultatet.

Avsnitt 1 – Författningsförslaget

Eftersom Neuroförbundet anser att lagen om skattereduktion för gåvor ska finnas kvar anser vi inte att några förändringar ska ske i nu gällande lag- och förordningstext.

Avsnitt 2 – Skattereduktion för gåvor slopas

Neuroförbundet tycker att det vore djupt olyckligt om skattereduktion för gåvor slopades och vill därför tydligt markera att vi är emot förslaget.

Investeringar

Vid införandet av skattereduktion för gåvor implementerade och anpassade Neuroförbundet rutiner, processer och system för att kunna uppfylla de krav som Skatteverket ställer samt ge adekvat service till givare. Det var stora investeringar i både tid och pengar för oss som har små medel. Att avveckla systemet med skattereduktion för gåvor nu skulle vara ett stort resursslöseri för oss när systemen och rutinerna är på plats. Förslaget om att hela systemet med skattereduktion för gåvor ska slopas kommer därför som ett dråpslag mot oss.

Civilsamhällets roll

En stark ideell sektor är en förutsättning för att klara flera av de växande problem som neurologiskt sjuka och skadade i Sverige ställs inför. Att leva med en kronisk sjukdom, som ofta medför funktionshinder, och inte få det stöd av samhället som krävs för att leva ett liv på samma villkor som andra upplevs mycket frustrerande hos våra medlemmar. Skattereduktion för gåvor är ett bra verktyg för oss att öka möjligheten att få mer pengar av varje gåvogivare och har stor betydelse för vårt fortsatta insamlingsarbete. Regeringen uttrycker gång på gång vikten av ett starkt och självständigt civilsamhälle och Neuroförbundet ställer sig därför frågande till varför man då avser att slopa skattereduktion för gåvor som är just ett sätt att stimulera det starka och självständiga civilsamhället.

Avsnitt 3 – Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Neuroförbundet anser att lagen om skattereduktion för gåvor ska finnas kvar, men vill ändå kommentera förslaget till ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. Om regeringen väljer att gå vidare med förslaget att slopa skattereduktion för gåvor vill vi betona vikten av en rimlig tidsperiod för oss att kommunicera med givarna om det faktum att skattereduktionen inte längre är möjlig. Enligt den information vi har fått är det inte förrän i samband med höstbudgeten som beslut kommer att fattas vilket innebär att beslut tas i nov/dec 2015 och ikraftträdande skulle i så fall ske drygt en månad därefter. Det är inte förrän beslutet är fattat som vi kan kommunicera med våra givare om att skattereduktionen slopas. Att den kommunikationen ska genomföras på en dryg månad är orealistiskt och riskerar att bidra till negativa konsekvenser och skada förtroendet för oss som mottagare av gåvor.

Avsnitt 4 – Konsekvensanalys

I promemorian beräknas effekten av slopandet till 250 miljoner kronor. Neuroförbundet ställer sig tveksam till om den besparingen kommer att göra mer för till exempel svensk forskning eller för den växande gruppen av utsatta i samhället än vad ökade gåvor till ideella organisationer gör.

Vi vill också betona att vi inte delar regeringens syn på att den administrativa bördan minskar eftersom man inte längre behöver ha bokföring eller räkenskaper som gör det möjligt att avgöra hur gåvorna har använts. För oss är det en självklarhet att ha den här typen av redovisning – oavsett om man är godkänd för skattereduktion för gåvor eller inte.

Ytterligare en konsekvens av en slopad skattereduktion är merkostnaden för den kommunikation med alla givare som måste ske. För oss kommer detta att bli en avsevärd kostnad som i kombination med förmodade förlorade intäkter riskerar att få stora negativa konsekvenser.

För Neuroförbundet

Marit Jenset
Generalsekreterare

08-677 70 30, marit.jenset@neuroforbundet.se