Neuroförbundets synpunkter på Bostäder att bo kvar i och synpunkter på Boverkets byggregler

  • Datum: 16-03-16, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Handläggare Karin Månsson Neuroförbundet

Neuroförbundet ser mycket positivt på de förslag som utredningen om bostäder för äldre lägger fram. Samtidigt är den nedrustning vad gäller tillgänglighet och användbarhet som ständiga ändringar av byggreglerna innebär, oroväckande. Satsning på kunskapsuppbyggnad, tillsyn och innovation, i linje med utredningens förslag, menar vi borde vara en framgångsrik väg för att förbättra tillgängligheten och användbarheten.

Synpunkter på Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85)

De frågor som behandlas i betänkandet är dubbelt angelägna för Neuroförbundets målgrupp. Tillgängliga och användbara bostäder och boendemiljöer är en grundläggande angelägenhet oavsett ålder. Att åldras med funktionsnedsättning och villkoren för äldre med funktionsnedsättning är samtidigt en växande fråga som behöver uppmärksammas mer än vad som sker idag.

Hämta hela Neuroförbundets yttrande: Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85) (PDF-dokument, 137 kB)

Synpunkter på Boverkets byggregler

I37/2015, 2508/2015

Rubricerat ändringsförslaget är svårt att sätta sig in i och överblicka konsekvenserna av. Den allmänna uppfattningen är att det blir svårare att hävda tillgänglighet och användbarhet vid ändring av byggnad och för små bostäder vilket också bekräftas i konsekvensbeskrivningen.

Hämta hela Neuroförbundets yttrande: Boverkets byggregler I37/2015, 2508/2015 (PDF-dokument, 155 kB)