Neuroförbundets synpunkter på: Förslag till föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade – TSF 2013-161

  • Datum: 15-06-26, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Till Transportstyrelsen Väg- och järnvägsavdelning
Box 267 
781 23  Borlänge

Synpunkter angående Förslag till föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade – TSF 2013-161

Neuroförbundet har inbjudits att lämna synpunkter på rubricerat förslag. Neuroförbundet är en rikstäckande organisation av och för personer med neurologiska diagnoser. Dessa diagnoser leder i många fall till nedsatt rörelseförmåga men kan också medföra kognitiva svårigheter, inkontinens, smärta m m. Tillsammans kan detta leda till behov av parkeringstillstånd, bilstöd, färdtjänst, förflyttningshjälpmedel, personlig assistans m m. Många gånger påverkas även närståendes situation. Neuroförbundet verkar för att personer med neurologiska diagnoser och deras närstående skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och därmed göra livet lättare för dem.

Neuroförbundet har tidigare yttrat sig över Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) och vissa andra frågor rörande parkeringstillstånd för personer med funktionshinder samt Ett reformerat bilstöd (Ds 2015:9) och framförde då bl a synpunkterna nedan vilka även är tillämpliga på rubricerat förslag:

  • utgångspunkten för översyn av parkeringstillstånd måste vara ett ta ett helhetsgrepp om aktiviteten förflyttning/transport/resa så att parkeringstillståndets roll för självständighet och delaktighet bedöms. I denna bedömning måste ingå svårigheter att bära eller att klara sig på egen hand på allmän plats eller i trafikmiljö.
  • det är angeläget att det finns en aktuell handbok för handläggning av parkeringstillstånd samt att handläggare utbildas. Handläggarna behöver ha aktuell kunskap om sjukdomar och skador, medicinering och rehabilitering samt övriga insatser.
  • bilstödsutredningen uppger att det finns behov av en översyn av bilstödets syfte och målgrupp. Neuroförbundet instämmer och menar att även parkeringsmöjligheter måste omfattas.

Angående den nu aktuella ändringen av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till Trafikförordningen upprepar Neuroförbundet vikten av att individens förflyttning/transport/resande hanteras i ett helhetsperspektiv med självständighet, delaktighet och jämlikhet som målsättning i enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. De föreslagna ändringarna betvivlar vi bidrar till att tydliggöra vad förflyttning på egen hand innebär. Den terminologi som används överensstämmer varken mad vanligt språkbruk eller Socialstyrelsens termbank vilket förvirrar mer än klargör. Vad är t ex ett funktionshjälpmedel?

Sammanfattningsvis vidhåller Neuroförbundet att olika aspekter av persontransporter för personer med nedsatt funktionsförmåga måste hanteras i ett helhetsperspektiv och med jämställdheten med personer utan funktionsnedsättning som målsättning.

Neuroförbundet

Lise Lidbäck förbundsordförande