Synpunkter angående Förslag till föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade – TSF 2013-161

  • Datum: 15-12-16, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Karin Månsson Neuroförbundet

Neuroförbundet har återigen lämnat synpunkter på allmänna råd om parkeringstillstånd. Förbundets bedömning är att föreskriftstexten är väl så tydlig som de föreslagna allmänna råden. Vi avvisar därför förslaget.

Transportstyrelsen
Väg- och järnvägsavdelning
Box 267
781 23  Borlänge
vag@transportstyrelsen.se

Stockholm 2015-12-15

Synpunkter angående Förslag till föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade – TSF 2013-161

Neuroförbundet har inbjudits att lämna synpunkter på rubricerat förslag. Vi yttrade oss då Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade tidigare skickades ut för synpunkter (2015-06-26). Neuroförbundet vidhåller att en samlad översyn av transporter för personer med nedsatt funktionsförmåga behövs. En sådan översyn måste utgå från att resan har ett syfte vilket leder till att resenären kan behöva ha varor, bagage, hjälpmedel med mera med sig. Översynen måste självfallet omfatta även parkeringsmöjligheter.

Neuroförbundets bedömning är att inte heller det nu aktuella förslaget tillgodoser Neuroförbundets medlemmars parkeringsbehov bättre än vad förordningstexten gör. Neuoförbundet avstyrker därför förslaget till föreskrifter och allmänna råd i de delar som gäller förutsättningar för parkeringstillstånd.

Med vänlig hälsning

Neuroförbundet

Lise Lidbäck
Förbundsordförande