Synpunkter med anledning av Boverkets snabbremiss om byggregler

  • Datum: 14-02-10, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Neuroförbundet lämnade synpunkter på den förra remissen om byggregler och vidhåller de synpunkter vi då lämnade. Inskränkningar av tillgänglighet och användbarhet i byggd miljö är inte förenligt med Sveriges åtagande i förhållande till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Åtagandet gentemot FN innebär att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering och att inga försämringar i förhållande till vad som gällde då konventionen skrevs under får göras.

Även då kravet på tillgänglighet och användbarhet finns kvar men det inte finns "plats för lika mycket möbler och inredning" innebär det i praktiken en inskränkning vad gäller vem som kan bo i och använda bostaden. Att ta bort hänvisningen till standardens normalnivå ser vi också allvarligt på då standardens miniminivå inte tillgodoser tillgänglighet och användbarhet. Vi vill understryka de slutsatser som dras i konsekvensbeskrivningen om att minskad bostadsyta leder till trångboddhet och därmed sämre inomhusmiljö. Sämre miljö vad gäller t ex ljud och hygien kan i sin tur ha större påverkan på personer med olika funktionsnedsättningar än på andra. Det kan påverka såväl beslutet att över huvud taget bli student, studieresultaten och livskvaliteten som helhet.

Neuroförbundet ser mycket allvarligt på den pågående förändringen vad gäller regler för bostadsutformning, se förbundsordförande Lise Lidbäcks synpunkter

http://www.neuroforbundet.se/opinion/orforandebloggen/ett-hem-skall-vara-tillgangligt-for-alla-aven-om-det-byggs-pa-en-vind/

Med vänlig hälsning
Neuroförbundet
Karin Månsson
utredare

Remissvar 2014-02-07 Till Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Att Stina Jonfjärd (PDF-dokument, 196 kB)