Synpunkter på Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder

  • Datum: 16-12-21, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Vår referens: Karin Månsson, Neuroförbundet

Det råder bostadsbrist i landet på grund av befolkningsökning, befolkningsomflyttning samt stort antal asylsökanden. För att råda bot på den akuta situationen föreslås lagändringar så att bygglov kan medges för flyttbara byggnader för bostadsändamål utan krav på tillgänglighet och användbarhet. Neuroförbundet vänder sig mot att grupper ställs mot varandra och menar att tillgängliga och användbara, flyttbara bostäder skulle ha ett större användningsområde än de nu föreslagna bostäderna, till exempel som evakueringsbostäder i samband med renovering och dylikt.

Stockholm 2016-12-20

Näringsdepartementet
n.registrator@regeringskansliet.se
Marie Egerup Marie.egerup@regeringskansliet.se

Synpunkter på Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder
N2016/062832/PBB

Neuroförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Vi är en rikstäckande organisation av och för personer med neurologiska diagnoser. Uppskattningsvis lever minst 500 000 personer med sådana diagnoser. Dessa leder i många fall till nedsatt rörelseförmåga, kognitiva svårigheter, extrem känslighet, inkontinens med mera. Neuroförbundets medlemmar och andra med dessa sjukdomstillstånd och skador kan ha behov av god tillgänglighet och användbarhet i den fysiska miljön. Vi verkar för att de skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och att levnadsvillkoren förbättras.

Inledning

Neuroförbundet stödjer sig på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess principer om delaktighet, självbestämmande och jämlikhet samt FN:s slutsatser avseende Sveriges rapportering. Genom att ratificera FN-konventionen har Sverige förbundit sig att följa konventionens intentioner. Detta innebär bland annat att villkoren i landet inte får försämras i förhållande till 2008 då konventionen ratificerades. Vi ser med oro på de förändringar som sker. De senaste åren har kraven på tillgänglighet och användbarhet urholkats; vindsinredningar utan åtkomst med hiss, förbud mot kommunala särkrav, påskyndande av besluts- och byggprocess vilket kan vara menligt för medborgarinflytandet, minskade ytkrav och högre tillåten bullernivå för små bostäder, bostäder för nyanlända utan krav på hiss, liberalare syn på tillgänglighet och användbarhet i samband med ändring och nu otillgängliga, flyttbara bostäder. Listan kan göras längre.

Neuroförbundets utgångspunkt är att det inte behövs fler otillgängliga bostäder!

Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder

Det råder bostadsbrist i landet både på grund av befolkningsökning och befolkningsomflyttning samt stort antal asylsökanden. För att råda bot på den akuta situationen föreslås tidsbegränsade lagändringar så att bygglov kan medges för flyttbara byggnader för bostadsändamål utan att krav på tillgänglighet och användbarhet, lämplighet med flera krav är uppfyllda. Lagändringen föreslås gälla i sex år och de tillfälliga byggloven maximalt i 15 år.
Förslaget innebär legalisering av otillgängliga bostäder i 21 år. Vad händer därefter med bostäderna? Skrotas de, används de för säsongsboende (PBL 9 kp. 9 §) eller fortsätter de att användas på en mer eller mindre legal marknad? Ingenting i förslaget anger att bostäderna i efterhand ska kunna göras tillgängliga och användbara.
Neuroförbundet har lämnat synpunkter på tidigare remisser om ändrade regler i syfte att sänka kraven på tillgänglighet och användbarhet. Vi vidhåller de synpunkter vi tidigare lämnat.

Neuroförbundet vänder sig mot att grupper på bostadsmarknaden ställs mot varandra. Personer med nedsatt funktionsförmåga finns dessutom i samtliga grupper; unga, asylsökande, stora familjer med flera. Vi menar att detta tillvägagångssätt motverkar flexibilitet på bostadsmarknaden och leder till ett segregerat samhälle.

Neuroförbundet menar att tillfälliga, flyttbara bostäder inte stå i strid med tillgänglighet och användbarhet. Tillgängliga och användbara, flyttbara bostäder skulle ha ett större användningsområde än de nu föreslagna bostäderna, till exempel som evakueringsbostäder i samband med renovering och dylikt.

Neuroförbundet har förståelse för att situationen är akut. Ett förslag är att, om man av tids- och kostnadsskäl tvingas göra avsteg från exempelvis hisskrav, förbereder byggnaden för hiss och villkorar bygglovet med att hiss installeras inom en viss tid. Tiden kan då användas till att i samordnade upphandlingar kräva produktutveckling och därmed åstadkomma billigare hissar. Detta skulle i sin tur på sikt gynna bostadsbeståndets generella tillgänglighet.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN-konventionen behandlas i promemorian. Tolkningen är att konventionen bara gäller permanenta bostäder och således inte är tillämplig för de tidsbegränsade bygglov gällande flyttbara byggnader för bostadsändamål vilka ska utgöra komplement till permanenta bostäder.

Neuroförbundet delar inte denna tolkning av konventionen. FN-konventionen innebär ett skydd av mänskliga rättigheter och detta ska tillämpas i såväl lagstiftning som alla riktlinjer och program och utan inskränkning (artikel 4 Allmänna åtaganden 4.). Inskränkningar av tillgänglighet och användbarhet i byggd miljö är inte förenligt med Sveriges åtagande. Åtagandet gentemot FN innebär att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering och att inga försämringar i förhållande till vad som gällde då konventionen skrevs under får göras.

Neuroförbundet avvisar förslaget till lagändringar i syfte att medge tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder, i sin nuvarande form, vilka inte behöver vara tillgängliga och användbara.

Neuroförbundet
Lise Lidbäck förbundsordförande