Yttrande över Läkemedel för särskilda behov,

  • Datum: 14-09-17, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Remiss SOU 2014:20
Neuroförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Neuroförbundet är en rikstäckande organisation av och för personer med neurologiska sjukdomar och skador. Personer som är stora användare av läkemedel och förbundet verkar för att personer med neurologiska sjukdomstillstånd skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och därigenom förbättrade levnadsvillkor.

Hämta hela remissvar på Remiss SOU 2014:20 (PDF-dokument, 167 kB)

Utredningens uppdrag är lämna förslag som:

  • Hantering och prissättning av smittskyddsläkemedel
  • Hantering och prissättning av licensläkemedel
  • Prissättnig av extemporeläkemedel

Neuroförbundet kommer i yttrandet att fokusera på två av punkterna nämligen hantering och prissättning av licensläkemedel samt prissättning av extempore läkemedel.

Då det gäller licensläkemedel är många av våra medlemmar berörda eller kan bli berörda framöver. Framförallt personer som har diagnoser där det ännu inte finns godkända behandlingar i Sverige, men forskning fortskrider och nya behandlingar dyker upp så licensläkemedel är därför mycket viktigt. Andra berörda är de som nu ingår i läkemedels studier eller de personer som inte kan använda godkända behandlingsallternativ på grund av olika biverkningar.

På Neuroförbundet ser vi därför att det är av stor vikt att hantering och prissättning av licensläkemedel förbättras till patientens bästa. Men först vill vi instämma i den målsättning som utredingen har arbetat utifrån – nämligen god tillgänglighet och jämlik vård. Det är en inriktning som även Neuroförbundet arbetar utifrån.

Utredningens föreslår att det i framtiden ska kunna vara möjligt att hämta ut licensläkemedlet på vilket apotek man önskar – och att det inte längre ska vara kopplat till det apotek som gjort licensansökan. Utredningen föreslår också en lagändring där detta framgår tydligt. Det är en utveckling som vi på Neuroförbundet ser som mycket positiv och som kommer att göra tillvaron lättare för alla som är berörda av licensläkemedel. Utredningen föreslår också att licensläkemedel per automatik ska omfattas av läkemedelsförmånerna, det anser vi på Neuroförbundet är mycket positivt.

Utredningen pekar dock på ett problem som uppstår i de fall ett nytt godkänt läkemedel ersätter behovet av licensläkemedel – vilket gör att möjligheten till licensläkemedlet bortfaller. Som patient saknar man då ett subventionerat läkemedel då det nya läkemedlet ännu inte är bedömt och subventionerat av TLV. I dessa fall får patienten stå för hela kostnaden vilket är mycket olyckligt. Utredningen föreslår att läkemedelsföretagen ska kunna ansöka om ett tidsbegränsat pris för att lösa detta problem. På Neuroförbundet ser vi detta som en mycket viktig åtgärd, just för att patienter inte ska behöva avbryta behandlingar som fungerar och som kanske är både livsviktiga och bromsar sjukdomsutvecklingen.

Som det ser ut idag tar läkemedelsverket ut en avgift på 220 kronor av apoteken för att administrerar licensen. Med utredningens nya förslag - att man ska kunna hämta ut läkemedlet på valfritt apotek– kommer det ansökande apoteket fortsätta att betala 220 kronor, men nu utan någon säkerhet att få expediera läkemedlet. Med anledning av detta har utredningen diskuterat olika modeller för att lösa hur administrationsavgiften för licensen ska hanteras framöver. Men utredningen stannar vid att inte lämna något förslag till ändrad fakturering/finansiering. Istället föreslår man att följa utvecklingen av antalet licensansökningar och effekter av E-hälsomyndighetens kommunikationslösning en tid innan några förändringar övervägs. Eftersom utredningen har pekat på att apoteken i nuläget, på vissa håll har belastat patienten för expeditionsavgiften anser Neuroförbundet att det är ett olyckligt förslag. Risken blir då att enskilda patienter kan råka ut för att betala licensavgiften till dess att några förändringar görs. På Neuroförbundet anser vi därför att patienten måste tryggas. En tillsvidare lösning bör istället vara att licenserna inte längre avgiftsfinansieras utan finansieras genom anslag till Läkemedelsverket.

Då det gäller extempore läkemedel - vilket är läkemedel som tillverkas för en viss patient - så är dessa läkemedel undantagna kravet på ett godkännande. Dessa läkemedlet får också bara användas i de fall då godkända läkemedel saknas. Neuroförbundet anser att möjligheten att få individuellt anpassat läkemedel är mycket viktig för personer som kanske inte har någon annan chans att få lindring eller bot.

Utredningen föreslår också att receptbelagda extempore läkemedel och lagerberedningar ska ingå i läkemedelsförmången utan den prövning som vanligtvis krävs. Liksom utredningen anser Neuroförbundet att det är ett bra förslag att dessa läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånen.

Neuroförbundet

Lise Lidbäck Ordförande
Annica Bernehjält Ombudsman