Pressmeddelande: Hjälpmedel på lika villkor kräver en rättighetslag

  • Datum: 17-06-01, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

Neuroförbundets förbundsordförande Lise Lidbäck kommentarer till regeringens Hjälmedelsutredning.

Hjälpmedelsutredningens uppdrag är att öka likvärdigheten över landet och föreslå åtgärder som leder till ökad delaktighet i samhällslivet. Neuroförbundets målsättning är att personliga hjälpmedel ska regleras i en rättighetslag och tillhandahållas genom en välfungerande hjälpmedelsförsörjning.

Personliga hjälpmedel - kanske förbättringar
Utredningen föreslå att hjälpmedelssortimentet ska breddas och moderniseras bland annat genom användning av offentlig upphandling. Utredningen ser emellertid inga behov av att föreslå nya regler för samordningen av huvudmannaskapet för olika typer av hjälpmedel, inte heller behov av samordning av olika insatser kring den enskilda hjälpmedelsanvändaren.

Rättighetslag – avvisas helt
Utredningen förespråkar inte att hjälpmedel regleras i en rättighetslag. De menar att huvudmannaskapet ska var kvar inom hälso- och sjukvården eftersom det är där kompetensen finns. Bristerna inom hjälpmedelsförsörjningen bedöms heller inte vara så stora att det är ekonomiskt försvarbart att möjliggöra domstolsprövning. En bedömning som Neuroförbundet inte delar. Neuorapporten Hjälmedel visar med tydlighet behovet av en rättighetslag inom hjälmedelsförsörjningen.

Välfungerande hjälpmedelsförsörjning – kanske förbättringar
Utredningen föreslår att en definition av hjälpmedel införs i hälso- och sjukvårdslagen. Definitionens syfte är att tydliggöra de villkor som redan gäller och inte att förändra det rättsliga läget. Definitionen omfattar emellertid vardagliga fritidssysselsättningar vilket öppna för att få tillgång till vissa fritidshjälpmedel.

Positiva förslag
Förslaget om Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering (MAR), vilket bland annat Sveriges Fysioterapeuter och Arbetsterapeuterna drivit. Bra också med ett förslag om utökade möjligheter för skolorna att få statsbidrag för att förstärka elevhälsan med proffessionerna arbetsterapeut, fysioterapeut eller logoped.

Kartläggning av kunskapsläget och förbättrad statistik, privatekonomiska aspekter och att inte fortsätta med fritt val av hjälpmedel är exempel på aspekter som Neuroförbundet lagt vikt vid och som återfinns i utredningen.

Onsdagen 31 maj 2017 presenterade den statliga hjälpmedelsutredningen sitt betänkande, På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen, SOU 2017:43.

Neuroförbundet Neurorapport Hjälmedel

Max Ney Kommunikationschef neuroförbundet

Max Ney, kommunikationschef

max.ney@neuroforbundet.se
Mobil 076-001 70 18
Pressinformation
Pressbilder

Neuroförbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vårt mål är ett samhälle där människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som alla andra.

Vi står för livslust, full delaktighet och stark framtidstro. Neuroförbundet har cirka 13 000 medlemmar. Vi företräder
ett stort antal diagnoser och stödjer spetsforskningen inom neurologi.