Pressmeddelande: Rätt patient med ME/CFS ska få rätt behandling

  • Datum: 16-10-24, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se

- Neuroförbundet stödjer patientnära forskning inom ME/CFS med 250 000 kronor Trots att forskning har visat på avvikelser i immun-, hormon- och nervsystem vid Myalgisk encefalomyelit/kronisk trötthetssyndrom (ME/CFS) har detta inte lett till en förståelse gällande patofysiologiska mekanismer som medfört konkreta behandlingsalternativ.

Även om diagnosen i sig inte kan antas bero av psykologiska orsaker finns i nuläget ett flertal studier som pekar på att psykologiska faktorer är av betydelse vid kroniskt trötthetssyndrom. Vilka faktorer som är mest centrala, samt på vilket sätt de är av betydelse för individens funktion och livskvalitet är dock ej tillräckligt utforskat.

"ME/CFS är ofta en svårt funktionsnedsättande och för samhället mycket kostsam neurologisk diagnos. Kunskapen om denna diagnos har varit mycket låg och få resurser har avsatts för sjukvård och forskning. Därför är det viktigt för Neuroförbundet att stödja forskning som inriktas mot att identifiera de faktorer av störst vikt att försöka påverka. Vilket på sikt ger en ökad möjlighet att kunna matcha rätt patient till rätt behandling." Säger Lise Lidbäck, Neuroförbundets förbundsordförande.

Bättre kunskap om psykologiska faktorers betydelse vid sjukdomen ökar även möjligheten till preventiva åtgärder och tidiga interventioner vilka kan motverka utveckling av psykisk ohälsa. Förbättrade behandlingsinsatser kan ge en ökad funktionsförmåga hos patienten, bättre livskvalitet för denne samt medföra betydande reduktion av samhällskostnader i form av mindre sjukvårdskonsumtion och förbättrad arbetsförmåga.

"Projektet utgörs av patientnära studier där samtliga forskningsfrågor utgår från kliniska problemformuleringar. Neuroförbundets bidrag möjliggör att snabbt omsätta forskningsresultaten i klinisk tillämpning, exempelvis genom modifiering av utrednings- och behandlingsinsatser. Denna integrering av forskningen i den kliniska verksamheten är ett viktigt led i arbetet med evidensbaserad vård som process." Säger Gunnar L Olsson, Överläkare och Docent på Karolinska Universitetssjukhuset.

Projektet bedöms även komma att ligga till grund för utformandet av riktlinjer för omhändertagande av patienter med oförklarad långvarig svårbehandlad trötthet där farmakologiska eller andra medicinska behandlingsinsatser haft dålig eller ingen effekt.

Neuroförbundets stipendie utdelning

Datum: Måndagen den 24 oktober 2016
Tid: Klockan 11.00
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset

Fakta om NeuroförbundetNeuroförbundet delar ut, efter särskild ansökan, 4 miljoner kronor under 2015. För att ytterligare stimulera patientnära forskning delas det årligen ut två till tre stipendier som får dela på ytterligare en miljon kronor. Neuroförbundet delar årligen ut bidrag för att stödja medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete om neurologiska sjukdomar och/eller funktionsnedsättningar. Neuroförbundet ska också stödja socialt och beteendevetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete inom området. Klinisk anpassad forskning som direkt kommer Neuroförbundets medlemmar till gagn prioriteras. Anslag för forskning och utveckling kan enligt de särskilda bestämmelserna sökas till forsknings och utvecklingsarbete inom medicin och beteendevetenskap med främst social inriktning vilka avser neurologiska sjukdomar/skador. Forskning inom det kliniska fältet och forsknings- och utvecklingsarbete med sikte på klinisk eller praktisk tillämpning med hänsyn till funktionsnedsättande behov ska äga företräde.

Hos Neuroförbundet får du och närstående råd och tips om olika neurologiska diagnoser, kan dela erfarenheter och läsa om framsteg inom neurologisk forskning, vård, behandling och rehab. Mer information om Neuroförbundets forskning finner ni på www.neuroforbundet.se/forskning.

För mer information kontakta gärna:
Gunnar L Olsson, Överläkare och Docent på Karolinska Universitetssjukhuset
Telefon: 070-481 25 25
E-mail: gunnar.olsson@karolinska.se

Roger Lindahl, Koordinator för forskning och rehabilitering
Telefon: 076-001 70 23
E-mail: roger.lindahl@neuroforbundet.se

Max Ney, Kommunikationschef Neuroförbundet
Telefon: 076-001 70 18
E-mail: max.ney@neuroforbundet.se