Pressmeddelande: Simmat, cyklat och sprungit för att besvara ALS* gåta

  • Datum: 17-09-08, Publicerad av IngelaW

Med bland annat hjälp av bidrag från Hensmåla triathlon kan Neuroförbundet nu satsa 500 000 kronor på forskning för att undersöka om förekomsten av vissa miljömässiga faktorer, livsstilsfaktorer, och genetiska varianter är associerade med insjuknanderisk och/eller prognos vid ALS. Forskningsprojektet ingår i NHR-Fondens stora utdelning, som idag bidrar med 1 000 000 kronor till neurologisk forskning.

Forskningsprojektet hypotes är att biomarkörer, till exempel vissa proteiner i blod eller hjärn-och ryggmärgsvätskan, metaller eller genetiska varianter, kan förutom att bidra till sjukdomsrisken även vara kopplade till sjukdomsutvecklingen.

- Neuroförbundet bevisar återigen att ett lokalt insamlingsengagemang, som triathlon i Hensmåla, kan bidra till att försöka besvara en global fråga. Genom att simma, cykla och springa bidrar människor exempelvis till att undersöka om det kan föreligga ett samband mellan bakteriefloran i mun och/eller tarm och insjuknanderisk och/eller prognos vid ALS,säger Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck.

Orsakerna till sjukdomen är till stora delar okända, men sannolikt är både ärftliga och miljömässiga faktorer involverade i komplexa samspel. Prognosen påverkas av ålder vid insjuknande samt i viss mån kliniska karakteristika, men det är okänt hur biomarkörer är kopplade till prognosen. Det aktuella projektet kommer att studera sjukdomsutvecklingen utifrån aspekter såsom motorisk och kognitiv funktion, livskvalitet, ALSFRS-R[1] samt överlevnad.

- Kliniknära forskning behövs för att identifiera ALS:s samband oavsett om svaret gömmer sig i omgivningen, levnadsvanorna, blodet eller arvsanlaget. Denna studie samlar på ett unikt sätt in omfattande kunskap och prover från varje person som insjuknar i ALS i Stockholmsområdet, Caroline Ingre, Med dr, filosofie dr, Karolinska Institutet.

Fakta om Neuroförbundet
Neuroförbundet delar årligen ut bidrag på sex till sju miljoner kronor för att stödja medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete om neurologiska sjukdomar och/eller funktionsnedsättningar. Neuroförbundet ska också stödja socialt och beteendevetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete inom området. Klinisk anpassad forskning som direkt kommer Neuroförbundets medlemmar till gagn prioriteras.

Anslag för forskning och utveckling kan enligt de särskilda bestämmelserna sökas till forsknings- och utvecklingsarbete inom medicin och beteendevetenskap med främst social inriktning vilka avser neurologiska sjukdomar/skador. Forskning inom det kliniska fältet och forsknings- och utvecklingsarbete med sikte på klinisk eller praktisk tillämpning med hänsyn till funktionsnedsättande behov ska äga företräde.

Mer information om Neuroförbundets forskning finner ni på www.neuroforbundet.se/forskning.

För mer information kontakta gärna:
Caroline Ingre, Med dr, filosofie dr, Karolinska Institutet Telefon: 072-580 87 25 E-mail: caroline.ingre@sll.se

Max Ney, Kommunikationschef Neuroförbundet Telefon: 076-001 70 18 E-mail: max.ney@neuroforbundet.se

________________________________________

*amyotrofisk lateral skleros [1]Revised ALS Functional Rating Scale