Hjälpmedel 2015 Sammanställning av resultaten från medlemsenkät om hjälpmedel

  • Datum: 15-12-30, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Källa: Neuroförbundet - Hjälpmedel 2015

Neuroförbundets verksamhetsplan för 2015 anger att förbundet ska arbeta med hjälpmedel. Syftet är bland annat att med temat "Jag är inte ensam" lägga grunden för råd- och stödverksamhet riktad till medlemmarna samt till förbundets fortsatta påverkansarbete inom hjälpmedelsområdet.

Neuroförbundet ska belysa hur hjälpmedelssituationen ser ut i landet, ta fram förbundets viktigaste ställningstaganden, arbeta med lobbing med mera. På sikt syftar Neuroförbundets hjälpmedelsarbete till en förbättrad och mera likvärdig hjälpmedelssituation för förbundets medlemmar. För att framöver kunna bedöma hur medlemmarnas hjälpmedelssituation förändras har en medlemsenkät genomförts, vilken redovisas i denna rapport. Text fetad och sneställd är citat hämtade ur frisvaren från enkäten.

Hjälpmedel är varken ett definierat begrepp eller en lagstadgad rättighet. Samhällets hjälpmedelsverksamhet förändras och nya begrepp som välfärdsteknologi, design för alla och universal design har etablerats. Samtidigt flyttas produkter från hjälpmedelsverksamheteten till konsumentmarknaden och it-baserat kognitivt stöd är på frammarsch.

Slutsats

Bristfällig hjälpmedelsservice, avsaknad av "vårdgaranti" och otillräcklig information utgör hinder för delaktighet i samhällslivet.

"Jag har bland annat en talapparat som hjälpmedel, om den går sönder som har hänt förut, så måste jag lämna den ifrån mig. Väldigt svårt när man inte kan prata. Likadant med min elrullstol, går den sönder måste jag lämna den och får ingen tillfällig ersättning av rullstol. Det tycker jag verkligen måste förbättras."

Hjälpmedelsenkätens förhållandevis höga svarsfrekvensen visar att hjälpmedelsfrågan är betydelsefull för Neuroförbundets medlemmar. Mer än en fjärdedel av dem som har hjälpmedel är inte nöjda med sin nuvarande hjälpmedelssituation.

Nationell funktionshinderpolitik syftar till att möjliggöra delaktighet i samhällslivet. Av dem som använder hjälpmedel är dessa en förutsättning eller av stor betydelse för delaktigheten, för 86,8 %. Samtidigt uppger 38,9 % att de inte har tillgång till omedelbar service om hjälpmedlen går sönder och 51,1 % att de inte heller kan låna hjälpmedel. Tillsammans leder detta till att bristande service då hjälpmedel gå sönder utgör hinder för delaktighet för en stor grupp hjälpmedelsanvändare. Många upplever dessutom att de inte får tillräcklig information om lämpliga hjälpmedel och att det tar alltför lång tid från det att frågan om hjälpmedel väckts tills de har tillgång till hjälpmedlet ifråga. Otillräcklig information, långa väntetider och bristande hjälpmedelsservice är inte förenligt med nationell funktionshinderpolitik.