Milstolpe att regeringen äntligen ska utreda Flexjobbsreformen

  • Datum: 17-04-28, Publicerad av peter.andersson@neuroforbundet.se
  • Nyhetsredaktör. Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

Regeringen tillsätter nu en utredning om flexjobb, för förbättrade möjligheter till arbete för personer med funktionsnedsättning.-Vi är så otroligt glada över att den här utredningen har tillsatts. Det känns som en viktig milstolpe inför framtiden, som vi väntat länge på, säger Lise Lidbäck Neuroförbundets ordförande.

Redan 2014 nämnde statsminister Stefan Löfven Flexjobben i sin regeringsförklaring, men det har dröjt hela tre år innan förslaget har börjat behandlas på allvar.
-Vi kommer att kontakta utredningen och bevaka utvecklingen noga fram till mars 2018, när utredningen skall vara klar. Vår förhoppning är att bollen snart äntligen är i mål, kommenterar Lise Lidbäck.

Neuroförbundets förslag

Neuroförbundet studerade det danska Lise Lidbäck. Foto. Håkan Sjunnesson / NeuroMediaFlekjobs-systemet för fem år sedan och har sedan dess periodvis jobbat hårt opinionsmässigt för att en svensk modell skulle skapas och införas i Sverige.
-Det är glädjande att personer som har varierande arbetsförmåga över tid äntligen uppmärksammas. Detta är ett faktum för många medlemmar i Neuroförbundet, hävdar Lise Lidbäck.
I medlemsenkätundersökningar bland Neuroförbundets medlemmar, har fyra av tio uttalat att de skulle kunna arbeta mer, om de fick rätt stöd. Och så många som var tredje av förbundets medlemmar har uttalat en rädsla att förlora jobbet på grund av sin diagnos.

Ska få jobba efter förmåga

-Dagens stelbenta system, med fastställda procentuella tjänstgöringsgrader, passar helt enkelt inte in på många människor som lever med kroniska diagnoser. Behoven av ett betydligt flexiblare system, som låter människor arbeta efter ork och förmåga är därför av största betydelse. Alla som orkar och kan ska ha rätten att få arbeta efter bästa förmåga, proklamerar Lise Lidbäck, förbundsordförande för Neuroförbundet.

Håkan Sjunnesson / Nyhetsredaktör NeuroMedia

Läs mer om Neuroförbundets Flexjobbsförslag/reform>

------------

Här är pressmeddelandet om Flexjobbsutredningen
från regeringen den 28 april 2017:

'

Regeringen tillsätter utredning om flexjobb för förbättrade möjligheter till arbete för personer med funktionsnedsättning

Arbete skapar förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Samhället har ett ansvar att skapa förutsättningar för att även de som har en nedsatt arbetsförmåga till följd av funktionsnedsättning eller sjukdom ska kunna få arbete eller behålla en anställning.

Många personer med nedsatt arbetsförmåga till följd av funktionsnedsättning eller sjukdom har svårt att få en fast förankring på arbetsmarknaden. Arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga är högre än i befolkningen totalt. Både andelen sysselsatta och deltagandet i arbetskraften är lägre bland personer med funktionsnedsättning än i övriga befolkningen.

Regeringen avser därför att utreda om det finns behov av flexiblare insatser för att förbättra möjligheterna att komma i arbete eller behålla ett arbete. Det kan handla om personer vars förmåga att utföra ett arbete varierar över tid. Det är särskilt viktigt att analysera förutsättningarna för unga inom målgruppen.

Det behövs också en kartläggning av hur det ser ut för den här gruppen i dag samt ökad kunskap om utbudet av insatser motsvarar det behov som finns. Det är också angeläget att jämföra hur det ser ut i Sverige med hur det ser ut internationellt, till exempel i Danmark där de arbetar med "fleksjob" som är en anställningsform där arbetsgivaren betalar för det arbete som deltagaren utför och staten står för resten av lönen upp till ett tak.

Utredaren ska även se över möjligheten och behovet av lönestöd till en befintlig arbetsgivare som har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar för en arbetstagare vars arbetsförmåga har försämrats under pågående anställning.

Utredaren ska bland annat:

  • kartlägga och analysera målgruppens förutsättningar på arbetsmarknaden, särskilt för de unga,
  • kartlägga och analysera hur incitamentsstrukturerna och andra insatser för att ta eller behålla ett arbete fungerar för målgruppen,
  • kartlägga hur jämförbara insatser till arbete för målgruppenser ut i ett antal jämförbara länder, exempelvis de danska fleksjoben.
  • vid behov överväga och föreslå förändringar som behövs för att förbättra möjligheterna för målgruppen att få eller behålla ett arbete.

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson har utsett Lena Liljebäck till särskild utredare.
Uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 2018.

- http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/04/regeringen-tillsatter-en-utredning-om-flexjobb-for-forbattrade-mojligheter-till-arbete-for-personer-med-funktionsnedsattning/

- http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2017/05/dir.-201741/