Neuroförbundets länsförbund i Värmland

Länsförbund i Värmland arbetar med att påverka våra beslutsfattare på länsnivå. med fokus på hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Varje lokalavdelning i länet har 2 ordinarie ledamöter och 1 ersättare i styrelsen. Samtliga arbetar på ideell basis.

Under det kommande verksamhetsåret kommer vi att genom länets lokalföreningar, och de olika nätverk som förbundet ingår i verka för att samordna insatser för rätt till självbestämmande och full delaktighet inom samhällslivet för våra medlemmar. De organisationer där vårt arbete fortgår är det rikstäckande nätverk som förbundet ingår i, Funktionsrätt Värmland, studieförbundet ABF och Värmlands läns landsting. Det är genom att lyfta fram, debattera och skapa opinion kring aktuella frågor inom områden som berör självbestämmande, delaktighet och tillgänglighet inom samhällets alla områden vi som organisation vill skapa bättre förutsättningar för våra medlemmar och deras närstående. Vi vill också genom vårt arbete bidra till en bredare folkbildning och ökad förståelse för vår intressegrupps olika förutsättningar och behov. Tillgänglighetsfrågan har under flera år haft en särställning inom riksförbundet och vi kommer att fortsatt arbeta aktivt inom de olika nätverk vi ingår i med att vidga begreppet till att omfatta fler samhälliga aspekter än fysisk tillgänglighet. Där bemötandefrågor är av särskild betydelse när det kommer att handla om skola, utbildning, arbetsliv, kontakt med myndigheter, sjukvård.

Hjärtligt välkommen som medlem i någon av våra föreningar!

  • Hjälpmedel - Neurorapporten 2017

    Årets Neurorapport belyser hjälpmedel ur ett användarperspektiv. Mer än en halv miljon svenskar lever med neurologisk...

    Hjälpmedel - Neurorapporten 2017

Nyheter i media

Läs om fler aktuella...