Lite information om stroke

  • Datum: 13-04-23, Publicerad av kaprifol@neuroforbundet.se


Lite information från Stroke-Förbundet

STROKE-Riksförbundet fokuserar på rehabiliteringen

En individuellt utformad rehabilitering samt återkommande rehabilitering efter stroke är en grundläggande förutsättning för att minska beroende och för att skapa möjligheter till en god livskvalitet. Så är inte alltid fallet har det visat sig i vår medlemsundersökning, i socialstyrelsens utvärdering av strokevården samt i de uppföljningar som Riks-Stroke gör. Därför har förbundsstyrelsen beslutat att fokusera på rehabiliteringsfrågan under 2012. Rehabilitering och livsstil var således tema för årets internationella Strokedagen den 8 maj, då alla föreningar hade olika aktiviteter över hela landet.

Kjell Holm

Verksamhetschef

STROKE-Riksförbundet

Rehabilitering är viktig

Rehabilitering kommer från latinets betydelse (re: åter/igen och habilitas: förmåga/tjänlighet).

Syftet med rehabiliteringen är att hitta ett optimalt sätt för en person att återvända till vardagen och återfå en rimlig hälsa efter den händelse som ledde till funktionsnedsättningen. Detta innebär att något gick förlorat och målet är att återfå förmågan igen. Att ha en funktionsnedsättning innebär begränsningar i att göra uppgifter och/eller deltagande i vissa aktiviteter.

På en strokeenhet ska det finnas tydliga definierade rehabiliteringsmål och arbetet sker i multiprofessionella team som en självklar del i vården. Varje individ måste bedömas utifrån sina behov. Ifrån världshälsomorganisationen WHO beskriver man hälsotillstånd, sjukdom eller skada som en del i ett dynamiskt system med olika dimensioner.

I modellen blir det klart att alla påverkas av kontextuella faktorer, det vill säga omgivningsfaktorer och personliga faktorer. Vad man har för behov av rehabilitering hänger samman med de problem inom de olika områdena som har uppstått i samband med strokeinsjuknandet.

Här följer några områden som diskuterats:

Olika områden av hjärnan styr olika delar av kroppens förmåga.

Vanliga symtom efter ett strokeinsjuknande.

Det finns en tidsaxel för förbättring efter strokinsjuknandet.

Kunskap om hur rehabilitering kan bedrivas och utvecklas

Ansvar för rehabilitering är uppdelat på många aktörer.

Handikapporganisationernas samarbetsorganisation.Handikappförbunden gjorde en alternativ rapport.

Rapporten kan laddas ner som pdf: www.hso.se. Välj menyn Material och klicka sedan på länken Svenska funktionshindersrörelsens Alternativrapport 2011.

Kontaktinformation:

Katharina Stibrant Sunnerhagen

Professor/överläkare i Rehabiliteringsmedicin

Göteborgs universitet/Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Tyvärr har jag ingen annan kontaktadress, men skriv gärna ett personligt brev så är chansen mycket stor att du får ett svar.

Göran Lindblad