Stäng

Prova medlemskap!

Prova medlemskap i 3 månader hos Neuroförbundet - Upptäck vad vi kan
göra för dig utan att det kostar dig någonting!

Din e-post har skickats

Gör det nu!
www.neuroforbundet.se

Kongress 2017

Neuroförbundets framtidskonferenser

I diskussionsgruppen på årets framtidskonferenser har det givits synpunkter på fyra frågeställningar och ett dokument om stadgerelaterade frågor. Tanken är att vi alla hjälps åt att bidra med kloka idéer och synpunkter på de framåtsyftande förslagen och ser möjligheterna.

1 Föreningslivet i morgon

Föreningslivet inom Neuroförbundet har en rik tradition där kamratskapet många gånger stått i centrum. Dagens föreningsliv fyller fortfarande ett stort värde men inte på samma sätt som tidigare. Engagerade medlemmar har och kommer även i framtiden att finnas, skillnaden är att dagens medlem engagerar sig på mer tidsenligt sätt än tidigare. Medlemskapet är oftast inte längre livslångt utan mer när man har "behov av det". Detta speglar även medlemmars engagemang som numera oftast handlar mer om en sakfråga/projekt under en tidsbestämd period än ett förtroendeuppdrag i en styrelse under något eller några år. Läs mer!

2 Medlemskap

Förbundets strävan de senaste kongresserna har varit att minska antalet nivåer på medlemsavgifterna, för att nå fram till enhetliga avgifter oavsett vilken lokalförening man tillhör. Efter senaste kongressen är det fastställt att avgiften för huvudmedlem år 2018 är 340 alternativt 380 kronor. Avgiften för närståendemedlem är fastställd till 200 kronor. Läs mer!

3 Paraplyorganisation

I år fyller vårt förbund 60 år. Det bildades av ett antal eldsjälar som framförallt såg behovet av stöd och att få träffa likasinnade. I förbundets barndom ansågs området Neurologi som en mycket svår specialitet och de som insjuknat i en neurologisk diagnos skulle helst gömmas undan i hemmet eller på olika institutioner för att inte skrämma andra. Neurologiska sjukdomar var något man inte skulle prata om. Vi kan vara oerhört stolta över vad vårt förbund har åstadkommit genom åren. Läs mer!

4 Samordnad opinionsbildning

Många områden inom opinionsbildning är av intresse för våra medlemmar att Neuroförbundet agerar. Tyvärr finns det inte tillräckligt med tid och resurser för att bedriva aktiv opinionsbildning inom alla områden från förbundet centralt. Därför är det av vikt att Neuroförbundet väljer inom vilka områden som Neuroförbundet ska bedriva opinionsbildning, där hen involverar medlemmen och föreningen, samt inom vilka områden vi ska informera. Läs mer!

5 Stadgefrågor

Neuroförbundet har kongress vart fjärde år då upp till 141 ombud träffas för att besluta om ny styrelse, inriktning på organisationens arbete med mera. Ombuden väljs på föreningarnas årsmöten. Är det en representativ skara som representerar medlemmarna? Kan vi förändra arbetssättet och samtidigt höja demokratin och engagemanget med ett annat sätt att välja ombud? Kan antalet ombud minska och enskilda medlemmar ges en roll i vissa av frågorna som beslutas av kongressen? Läs mer!