Medlemskap

  • Datum: 17-04-04, Publicerad av pjt@neuroforbundet.se
  • Ansvarig: Roger Lindahl Neuroförbundet

Bakgrund - medlemsavgifter

Förbundets strävan de senaste kongresserna har varit att minska antalet nivåer på medlemsavgifterna, för att nå fram till enhetliga avgifter oavsett vilken lokalförening man tillhör. Efter senaste kongressen är det fastställt att avgiften för huvudmedlem år 2018 är 340 alternativt 380 kronor. Avgiften för närståendemedlem är fastställd till 200 kronor.

På förbundskongressen 2017 vill vi ha ett förslag om enhetliga medlemsavgifter och om nuvarande benämningar huvudmedlem respektive närståendemedlem är de bästa eller förslag på nya. Är avgifterna på en rimlig nivå för medlemskapet? Vilken enhetlig nivå ska vi föreslå kongressen?

Frågan om medlemsavgifterna hör enligt förbundsstyrelsen direkt ihop med verksamhetens innehåll och våra resurser. Då intäkterna från medlemsavgifterna är en av våra största intäktskällor, så kommer en förändring av avgifterna att påverka innehållet i vår verksamhet.

Inför förbundskongressen 2017 föreslår förbundsstyrelsen sammanfattningsvis när det gäller medlemsavgifterna

  1. Att de nuvarande benämningarna - huvudmedlem respektive närståendemedlem – byts ut from år 2019.
  2. Att vi beslutar om att införa enhetliga medlemsavgifter from år 2019

Benämning på medlemstyper

Förbundsstyrelsen tycker att vi precis som i dag ska behålla två olika typer av medlemskap.

Den förändring som föreslås gäller benämningarna. Förbundsstyrelsen föreslår att begreppet "huvudmedlem" bör ersättas med endast "medlem", då detta är ett enklare begrepp. Personer med såväl neurologisk diagnos som de utan diagnos ska, liksom är fallet i dag med huvudmedlemmar, kunna bli medlem.

Förbundsstyrelsen föreslår även att den nuvarande medlemskategorin "närståendemedlem" tas bort, och ersätts med "anhörigmedlem". Förbundsstyrelsen menar att det bättre stämmer överens med språkbruket både bland allmänheten liksom med Socialstyrelsens definition, där man med anhörig syftar på den som på olika sätt hjälper en närstående, som drabbats av en sjukdom eller funktionshinder. I anhörigmedlemskapet bör, precis som i dag, förutsättas att det finns en ordinarie medlem att vara anhörigmedlem till.

Enhetliga medlemsavgifter

Medlemsavgiften för huvudmedlem kommer efter kongressbeslut år 2013 vara 340 resp. 380 kr år 2018. Avgiften för närståendemedlem kommer år 2018 vara 200 kr. Förbundsstyrelsen tror att om vi därefter inför en enhetlig medlemsavgift, så kan detta underlätta för oss när vi kommunicerar medlemsavgifterna, framför allt till de som i dag inte är medlem. I vår kommunikation bör vi även fokusera på medlemsavgiftens storlek per månad. Förbundsstyrelsen föreslår följande benämningar samt medlemsavgifter from 2019:

  • Medlem 30 kr per månad (360 kr per år)
  • Riksförbundets andel 192 kr/år
  • Lokalföreningens andel 168 kr/år
  • Anhörigmedlem 15 kr per månad (180 kr per år)
  • Riksförbundets andel 84 kr/år Lokalföreningens andel 96 kr/år

Vad betyder förslaget för medlem?

En avgift för medlem (tidigare huvudmedlem) på 360 kr per år innebär det att vissa får en höjd medlemsavgift medan andra får en sänkt avgift år 2019 jämfört med år 2018. För medlemmar i 27 lokalföreningar innebär förslaget en höjd avgift, med 20 kronor per år. För medlemmar i resterande 51 lokalföreningar innebär förslaget en sänkt avgift, med 20 kronor per år. Ett fokus på medlemskap månadsvis via autogiro innebär att man kan bli medlem, och även frånträda, medlemskap när som helst.

För anhörigmedlem (tidigare närståendemedlem) föreslås avgiften bli 180 kr per år from år 2019. Detta innebär en sänkning from år 2018 med 20 kr per år.

Vad betyder förslaget för lokalföreningarna?

I förslaget ang. avgiften för medlem på 360 kronor (tidigare huvudmedlem) föreslås lokalföreningens del av avgiften bli 168 kr. Beroende på hur stor medlemsavgiften är 2018 kommer vissa lokalföreningar få en ökad del av avgiften 2019, medan andra får en något lägre del. De ekonomiska konsekvenserna för föreningarna varierar från -14 000 till + 8 000 per år jämfört med 2018, baserat på lika antal medlemmar som i dag.

När det gäller anhörigmedlemskapet så får den sänkning arbetsgruppen föreslagit endast små ekonomiska konsekvenser, då hela 74 av lokalföreningarna i dagsläget har 50 närståendemedlemmar eller färre.

Vad betyder förslaget för riksförbundet?

I arbetsgruppens förslag ang. avgiften för medlem på 360 kronor föreslås riksförbundets del bli 192 kronor. Detta innebär en minskad intäkt på 8 kronor per medlem jämfört med år 2018. Baserat på antalet huvudmedlemmar idag, ca 11 500 st, innebär det en minskad intäkt om ca 92 000 kr.

När det gäller anhörigmedlemskapet innebär förslaget ca 26 000 kr i minskad intäkt för riksförbundet, baserat på dagens medlemsantal.