Paraplyorganisation

  • Datum: 17-04-04, Publicerad av pjt@neuroforbundet.se
  • Ansvarig: Lise Lidbäck Neuroförbundet

I år fyller vårt förbund 60 år. Det bildades av ett antal eldsjälar som framförallt såg behovet av stöd och att få träffa likasinnade. I förbundets barndom ansågs området Neurologi som en mycket svår specialitet och de som insjuknat i en neurologisk diagnos skulle helst gömmas undan i hemmet eller på olika institutioner för att inte skrämma andra. Neurologiska sjukdomar var något man inte skulle prata om. Vi kan vara oerhört stolta över vad vårt förbund har åstadkommit genom åren. Kamratverksamheten har alltid varit och är fortfarande en mycket viktig del av vår verksamhet. Vi har också bidragit till samhällsdebatten och varit medskapare till ett stort antal viktiga reformer. Inte minst har vi också drivit på utvecklingen av neurosjukvården. Nu är det dags för vårt förbund att ta nästa steg!

Neurologin utvecklas nu i rasande takt. Allt fler diagnoser och skador kan behandlas framgångsrikt. Det faktum att så många som var tredje person någon gång under sin livstid behöver neurologisk behandling, visar också på att vårt förbunds verksamhet nu är viktigare än någonsin. Det handlar om att skynda på utvecklingen och inte minst se till att våra medlemmar får tillgång till allt det nya. För att klara detta och för att säkerställa vårt förbunds framtid måste vi följa omvärldsutvecklingen och börja tänka i nya banor.

Ta tillvara och uppmuntra engagemang
Via våra medlemsundersökningar vet vi att diagnosinformation, liksom medlemmars och blivande medlemmars möjlighet att kunna identifiera "sin" diagnos i förbundets arbete, är avgörande för att bli ny medlem och för att stanna kvar som medlem. Forskning och rehabilitering pekas också ut som mycket viktiga områden.

Våra medlemmars engagemang är också annorlunda idag jämfört med längre tillbaka i tiden, när förbundet startade och byggdes upp. Många vill inte längre vara med i traditionella föreningsstyrelser. De vill använda sitt engagemang och sin tid på annat sätt. På längre sikt kan en del tänka sig ett formellt föreningsuppdrag, men inte i början av sitt medlemskap.

Idag arbetar förbundet aktivt för 18 uttalade diagnoser och symptom, men neurologin innehåller så många fler diagnosgrupper. Av och till uppvaktas vi av mindre föreningar vars diagnoser vi inte omfattar, som vill ansluta sig kollektivt för att arbeta under Neuroförbundets paraply.

Vi kan samtidigt konstatera att vi fått konkurrens från nya organisationer som bildats av medlemmar som upplever att Neuroförbundet inte erbjudit tillräckligt med möjligheter att engagera sig i diagnosspecifika frågor.

Flera och nya arbetsformer
Förbundet behöver hitta fler och nya arbetsformer som kan tillgodose behoven av diagnosinformation och nya former av engagemang på ett ännu bättre sätt än vad vi kan göra idag. Då kan fler känna sig hemma i förbundet och vi kan växa som organisation. Det ger oss också som förbund större legitimitet som viktig aktör på neurologiområdet. Fler medlemmar ger dessutom större intäkter till ännu bättre verksamhet.

Gemensamt för många som vill engagera sig är att de vill på något sätt visa att "jag finns därför att min diagnos syns". De vill bli sedda inom och utom organisationen.

Förslag:

Förbundsstyrelsen föreslår inför kongressen att vi gör det möjligt att utveckla en paraplyorganisation inom området neurologi.

Syftet är att bevara förbundets hjärta och själ i form av kamratstöd och samtidigt kunna erbjuda fler medlemmar möjligheter att engagera sig i diagnosfrågor via diagnosföreningar och diagnosnätverk – parallellt med våra lokalföreningar och länsförbund.

Vi vill också göra det möjligt för hela diagnos- och symptomföreningar, som idag står utanför förbundet, att bli en del av Neuroförbundet med sina medlemmar.

Gemensamma frågor för alla medlemmar - oavsett diagnos – ska fortsätta sippra genom alla nivåer så att olika företrädare och medlemmar vet vad Neuroförbundet som helhet står för. Neuroförbundets ändamålsparagraf ska gälla alla. Förbundet tillhandahåller vissa verktyg och ramar för diagnosförening/nätverk som grundar sig på medlemsengagemang för olika diagnosfrågor. Dessa frågor kan vara aktuella för kortare och längre tid, för små och stora arbetsuppgifter - allt för att ta tillvara medlemmars engagemang.

Genom att förbundet blir bättre på att erbjuda medlemmar fler möjligheter att engagera sig jämfört med idag – via nya arbetsformer grundat på diagnosfrågor – kan vi nå nya grupper, fler medlemmar ansluter och vill engagera sig.

Detta diskuterades, vad ni anser:

Vilka möjligheter som förslagen kan betyda för medlem?

Vilka möjligheter som förslagen kan betyda för lokalförening?

Vilka möjligheter som förslagen kan betyda för riksförbundet?